ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การบรรเทาใจ
ไม่มีใครอยากสูญเสีย เพราะมันก่อให้เกิดความทุกข์ใจ เศร้าโศกเสียใจ

🌈หากเราช่วยอะไรใครได้ ก็จงช่วยเถิดเพื่อเป็นการบรรเทาใจเขา
💟 อิสอัคจึงพาเรเบคาห์เข้าไปในกระโจมที่เคยเป็นของนางซาราห์มารดาของตน เขา แต่งงานกับเรเบคาห์ และรักนางมาก อิสอัคจึงได้รับการปลอบใจหลังจากมารดาเสียชีวิต (ปฐก. 24:67)
💟ขอพระองค์ทรงบรรเทาใจและประทานความรักแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากทุกชั่วอายุตลอดไป (ทบต. 13:12)
💟เป็นความคิดที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ เขาสั่งให้ถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปของผู้ตาย เพื่อจะได้พ้นจากบาป (2 มคบ. 12:45)
💟คำภาวนาช่วยให้เขารู้สึกว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเขาในยามยากเช่นนี้ เขาจึงพบความหวัง คำภาวนาแท้จริงจะนำความบรรเทาใจมาให้ (สดด. 13 บทนำ)
💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด (สดด. 22:19)
💟สำหรับคริสตชนที่มีความเชื่อ ความชั่วช้ามากมายที่มีอยู่ในโลกต้องไม่ทำให้เขาหมดหวัง ความดีของพระเจ้าและความรักที่ทรงมีต่อสิ่งสร้างของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และมีพลังมากกว่าความชั่ว ความคิดเช่นนี้ต้องให้กำลังใจและความบรรเทาใจแก่ทุกคน (สดด. 36 บทนำ)
💟ข้าพเจ้าร้องไห้ ให้ผู้ที่อยู่ในความยากลำบาก จิตใจข้าพเจ้าป็นทุกข์ให้คนขัดสน (โยบ 30:25)
💟อย่าหัวเราะเยาะคนที่กำลังทุกข์ใจ เพราะพระเจ้าผู้ทรงกดให้ตกต่ำ ก็ทรงยกให้สูงขึ้นได้ด้วย (บสร. 7:11)
💟อย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้ จงร่วมทุกข์กับผู้ที่โศกเศร้า (บสร 7:34)
💟จงร้องไห้อย่างขมขื่น คร่ำครวญด้วยความทุกข์ใจ จงไว้ทุกข์ให้ผู้ตายอย่างสมเกียรติ เป็นเวลาหนึ่งวันหรือสองวัน เพื่อมิให้ถูกตำหนิ แล้วจงควบคุมความทุกข์ให้คลายโศก (บสร. 38:17)
💟เมื่อคนตายได้พักผ่อนแล้ว ลูกต้องปล่อยให้การระลึกถึงเขาพักผ่อนด้วย เมื่อจิตของเขาจากไปแล้ว ก็จงคิดถึงเขาด้วยใจสงบเถิด (บสร. 38:23)
💟พระยาห์เวห์ทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์ และทรงสงสารผู้มีความทุกข์ (อสย. 49:13)
💟เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เจิม​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ให้​ประกาศ​ข่าว​ดีแก่​คน​ยากจน ทรง​ส่ง​ข้าพ​เจ้า​ไป​ปลอบโยน​คน​ที่​มี​ใจ​ชอกช้ำ (อสย. 61:1)
💟ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน (มธ. 5:4)
💟ชาว​ยิว​จำนวน​มาก​มา​หา​มาร​ธา​และ​มา​รีย์​เพื่อ​ปลอบใจ​นางใน​การ​ตาย​ของ​พี่ชาย (ยน. 11:19)
💟ชาวยิวอยู่ที่บ้านกับมารีย์เพื่อปลอบใจนาง เมื่อเห็นนางรีบลุกขึ้นออกไป ก็ตามไปด้วย คิดว่านางคงจะไปร้องไห้ที่คูหาฝังศพ (ยน. 11:31)
💟จงรวมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ (รม. 12:15)

เนื้อหาและบทเรียน