ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระพรยามเจ็บป่วย🌈อาจมีคำถาม ทำไมฉันต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย
อาจเคยบ่นว่า แต่อีกมุมหนึ่ง "ความเจ็บป่วยคือพระพร"
🥰ขอพระวาจาพระเจ้าเยียวยาและเสริมกำลังแรงกายใจทุกคน
💟ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​ร้องขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​องค์ พระ​องค์ก็ทรง​รักษา​ข้าพ​เจ้าให้หาย (สดด. 30:2)
💟พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ค้ำจุน​เขา​ใน​ยาม​เจ็บไข้ ​ต้อง​นอน​บน​เตียง ไม่ว่า​เขา​จะ​ป่วย​ด้วย​โรค​ใด พระ​องค์​ก็​ทรง​ช่วย​ให้​พ้น (สดด. 41:3)
💟จง​เรียก​เรา​ใน​ยาม​ทุกข์ร้อน เรา​จะ​ช่วย​ท่าน​ให้​รอด​พ้น แล้ว​ท่าน​จะ​ถวาย​เกียรติ​แก่​เรา (สดด. 50:15)
💟อย่ารีรอที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ ถ้าทำเช่นนี้ ท่านจะเป็นที่รักของทุกคน (บสร. 7:35)
💟จงดูแลสุขภาพ ถ้าไม่ต้องการเจ็บป่วย (บสร. 18:19)
💟จงถ่อมตนก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วย ถ้าท่านทำบาปไปแล้ว ก็จงเป็นทุกข์กลับใจ (บสร. 18:21)
💟ลูกเอ๋ย เมื่อลูกเจ็บป่วย จงอย่าท้อแท้ จงอธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงรักษาลูกให้หาย (บสร. 38:9)
💟จงเรียกแพทย์เข้ามา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตเขาด้วย อย่าให้เขาทิ้งลูกไปตลอดเวลาที่ลูกต้องการเขา (บสร. 38:12)
💟บางครั้ง แพทย์เท่านั้นอาจรักษาลูกให้หายจากโรคได้ (บสร. 38:13)
💟เพราะแพทย์ก็อธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทรงช่วยตนบรรเทาความเจ็บปวด และรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค ทำให้กลับมีชีวิต (บสร. 38:14)
💟แม้​ต้นไม้​เหล่า​นี้​จะ​งอก​ขึ้น​ใน​วันที่​ท่าน​ปลูก จะ​ออก​ดอก​ใน​เช้า​วันรุ่งขึ้น ท่าน​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​อะไร​ไม่​ได้​เลย ใน​วันที่​ท่าน​เจ็บป่วย​และ​เจ็บปวด​อย่าง​ที่​จะ​รักษา​ไม่​หาย (อสย. 17:11)
💟ท่าน​เป็น​ผู้​รับใช้​ของ​เรา เรา​เลือก​ท่าน และ​ไม่​ทอดทิ้ง​ท่าน อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​ท่าน อย่า​กังวลใจ เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​กำลัง​เข้มแข็ง​ (อสย. 41:10)
💟เพื่อให้​พระ​วาจา​ที่​ได้​ตรัส​ไว้​ทาง​ประ​กา​ศก​อิสยาห์​เป็น​ความ​จริง​ว่า พระ​องค์​ทรง​รับ​เอา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​เรา​ไว้ และ​ทรง​แบก​ความ​เจ็บป่วย​ของ​เรา (มธ. 8:17)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เหน็ดเหนื่อย และ​แบกภาระ​หนัก จง​มา​พบ​เรา​เถิด เรา​จะ​ให้​ท่าน​ได้​พักผ่อน (มธ. 11:28)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​ได้ยิน​ดังนั้น​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “คน​สบายดี​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คนเจ็บ​ไข้​ต้อง​การ เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​เรา​มา​เพื่อ​เรียก​คน​บาป” (มก. 2:17)
💟ข้าพ​เจ้า​คิด​ว่า ความ​ทุกข์​ทรมาน​ใน​ปัจจุบัน​เปรียบ​ไม่​ได้​เลย​กับ​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ที่​จะ​ทรง​บันดาล​ให้​ปรากฏ​แก่​เรา (รม. 8:18)
💟พระ​องค์​ประ​ทาน​กำลังใจ​ใน​ความ​ทุกข์ยาก​ต่างๆ ของ​เรา เพราะ​เรา​ได้​รับ​กำลังใจ​จาก​พระ​เจ้า​แล้ว เรา​จึง​ให้​กำลังใจ​ผู้​มี​ความ​ทุกข์​ทั้งมวล​ได้ (2คร. 1:4)
💟แม้ว่า​ความ​เจ็บป่วย​ของ​ข้าพ​เจ้า​จะ​เป็น​ภาระ​หนัก​สำหรับ​ท่าน ท่าน​ก็​ไม่​ได้​รังเกียจ​หรือ​ขับไล่ ตรงกันข้าม ท่าน​ต้อนรับ​ข้าพ​เจ้า​เหมือน​ต้อนรับ​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​เจ้า เหมือน​ต้อนรับ​พระ​คริสต​เยซู (กท. 4:14)
💟ท่าน​ใด​เจ็บป่วย จง​เชิญ​บรรดา​ผู้อาวุโส​ของ​พระ​ศาสน​จักร​ให้​มา​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​เพื่อ​ผู้ป่วย เจิม​น้ำมัน​ผู้​นั้น​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า (ยก. 5:14)
💟คำ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​ช่วย​ผู้ป่วย​ให้​รอด​ชีวิต องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​ผู้ป่วย​ลุก​ขึ้น และ​ถ้า​เขา​เคย​กระทำ​บาป เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย (ยก. 5:15)
💟จง​สารภาพ​บาป​แก่​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​ให้​กัน​เพื่อ​ท่าน​จะ​หาย​จาก​โรค คำ​อ้อน​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิด​ผล​มากมาย (ยก. 5:16)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์