ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


ครอบครัว

22-26 มิถุนายน 2022 งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
🤩ตามข่าวพระศาสนจักรกันนิด มารับพระวาจาไปใช้ชีวิตครอบครัวกันนะคะ
💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำคัญอย่างไร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้ (2ซมอ. 7:18)
💟ครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์ (สดด. 96:7)
💟ที่เมืองซีซารียา ชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส เป็นนายร้อยในกองทหารที่เรียกว่า “กองร้อยอิตาเลียน” เขาและทุกคนในครอบครัวเคารพรักและยำเกรงพระเจ้า เขาเคยให้ทานจำนวนมากแก่ประชาชนชาวยิวและอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าอยู่เสมอ (กจ. 10:1-2)
💟จงเชื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้น (กจ. 16:31)
💟จงอย่าพูดคำเลวร้ายใด ๆ เลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาสและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟัง (อฟ. 4:29)
💟จงยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกัน ด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสตเจ้า (อฟ. 5:21)
💟ภรรยาจงยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีเหมือนยอมอยู่ใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระศาสนจักร (อฟ. 5:22-23)
💟สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร (อฟ. 5:25)
💟สามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง (อฟ. 5:28)
💟แต่ละท่านจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงเคารพยำเกรงสามี (อฟ. 5:33)
💟บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะการกระทำเช่นนี้ถูกต้อง (อฟ. 6:1)
💟บิดา อย่าย้ำสอนจนบุตรขุ่นเคือง แต่จงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตามหลักธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า (อฟ. 6:4)
💟ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์ จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตนความอ่อนโยนและความพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน (คส. 3:12)
💟จงผ่อนหนักผ่อนเบากัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนั้นเถิด (คส. 3:13)
💟แต่เหนือสิ่งใดจงมีความรัก ซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ (คส. 3:14)
💟ภรรยาจงอยู่ใต้อำนาจของสามีตามสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า (คส. 3:18)
💟สามีจงรักภรรยาและอย่าทำให้นางรู้สึกขมขื่น (คส. 3:19)
💟บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในทุกสิ่ง เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า (คส. 3:20)
💟บิดาก็จงอย่าขัดใจบุตรเกินไป จนเขาท้อแท้หมดกำลังใจ (คส. 3:21)
💟จงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และจงช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันดังที่ท่านกำลังกระทำอยู่แล้วนี้เถิด (1ธส. 5:11)
💟จงเอาใจใส่ดูแลหญิงม่ายที่ไร้ญาติ ถ้าหญิงม่ายคนใดมีบุตรหลาน ก็ให้บรรดาบุตรหลานเหล่านั้นเรียนรู้หน้าที่ต่อครอบครัวเสียก่อน และทดแทนบุญคุณบิดามารดาของตน เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย (1ทธ. 5:3-4)
💟ข้าพเจ้ายังระลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของท่านเป็นความเชื่อแต่เดิมของโลอิสยายของท่าน เป็นความเชื่อของยูนิสมารดาของท่าน และข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นความเชื่อของท่านด้วย (2ทธ. 1:5)
💟เราจงพิจารณาหาทาปลุกใจกันและกันให้มีความรักและประกอบกิจการดี (ฮบ. 10:24)
💟จงระลึกถึงวันในอดีต วันที่ท่านสู้ทนความทุกข์ทรมานมากมายหลังจากที่ได้รับความส่วาง (ฮบ. 10:32)
💟เราทุกคนต่างมีบิดาผู้ให้กำเนิดเฆี่ยนตีสั่งสอนเรา และเราเคารพท่าน (ฮบ. 12:9)
💟เป็นความจริงที่ว่า ขณะที่ถูกเฆี่ยนตีสั่งสอนไม่มีความน่ายินดี มีแต่ความทุกข์ แต่ให้ผลเป็นสันติและเป็นความชอบธรรมแก่ผู้ที่ยอมรับการเฆี่ยนตีสั่งสอนเป็นการฝึกฝนตนเอง (ฮบ. 12:11)
💟ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ (ยก. 1:19)
💟เช่นเดียวกัน สามีต้องร่วมชีวิตกับภรรยาโดยคำนึงว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า จงให้เกียรติภรรยาในฐานะที่เธอร่วมเป็นทายาท รับชีวิตเป็นของประทานจากพระเจ้า (1ปต. 3:7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์