ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความรู้ประมาณ

ความรู้ประมาณ(Temperance)หรือความมัธยัสถ์ หนึ่งในคุณธรรมทางศีลธรรม ที่มิใช่แค่เรื่องการใช้จ่าย แต่ยังรวมถึงการควบคุมตนในทุก ๆ เรื่อง
😍พระวาจาพระเจ้ามีแนวทางให้ด้วยนะ
💟อย่าปล่อยตนตามตัณหา จงควบคุมความปรารถนาของท่าน (บสร. 18:3)
💟ผู้ที่เป็นของพระคริสตเยซู ก็ตรึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กางเขนแล้ว (กท. 5:24)
💟ข้าพเจ้ามิได้พูดเช่นนี้เพราะต้องการสิ่งใด ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน (ฟป. 4:11)
💟รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหย เผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสน (ฟป. 4:12)
💟ดังนั้น เราอย่าหลับใหลเหมือนคนอื่น จงตื่นอยู่เสมอและจงรู้จักประมาณตน (1ธส. 5:8)
💟ส่วนพวกเรานั้น เราอยู่ฝ่ายกลางวัน เราจงรู้จักประมาณตนไม่เมา จงสวมความเชื่อและความรักเป็นเกราะป้องกัน จงสวมความหวังที่จะได้รับความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ (1ธส. 5:8)
💟ดังนั้น จงมีความสุขุมรอบคอบ รู้จักประมาณตนเพื่ออธิษฐานภาวนา ที่สำคัญที่สุด จงมีความรักกันอย่างมั่นคง เพราะความรักลบล้างบาปได้มากมาย (1ปต. 4:7-8)
💟จงสอนชายสูงอายุให้มัธยัสถ์ในการกินการดื่ม ทำตนเป็นที่ควรเคารพนับถือ มีเหตุผล มีความมั่นคงในความเชื่อ ความรัก และความอดทน (ทต. 2:2)
💟จงดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและความเคารพเลื่อมใสพระเจ้าในโลกนี้ (ทต. 2:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์