ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผู้กลับใจกลุ่มแรกและชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก (กจ. 2:37 - 47)
ผู้กลับใจกลุ่มแรกและชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก (กจ. 2:37 - 47)

จุดประสงค์ : แบบอย่างชีวิตของผู้กลับใจกลุ่มแรก และชีวิตกลุ่มของผู้เรียนด้วยกัน

ก. ความรู้
 1. เมื่อประชาชนได้ฟังเปโตรและอัครสาวกอื่น ๆ ปราศรัย พวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไร (รู้สึกเจ็บแปลบในหัวใจ และถามว่า “พี่น้อง พวกเราจะต้องทำอย่างไรเล่า”)
 2. เปโตรตอบพวกเขาว่าอย่างไร (ท่านทั้งหลาย จงสำนึกผิดกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาป เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า)
 3. ในวันที่เปโตรปราศรัยนั้นมีคนเข้ารับศีลล้างบาปกี่คน (ประมาณ 3,000 คน)
 4. กลุ่มคริสตชนเริ่มแรกปฏิบัติตนอย่างไร (ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วมพิธีบิขนมปัง และอธิษฐานภาวนา)
 5. ผลของความรักกันฉันพี่น้องของคริสตชนกลุ่มแรกคืออะไร (ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคน และมีคนที่ได้รับความรอดเพิ่มมากขึ้นทุกวัน)
ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า
 1. ข้อความไหนที่เธอประทับใจมากที่สุด ทำไม? (แล้วแต่บุคคล)
 2. จากเรื่องนี้ พระเยซูเจ้าต้องการให้เธอทำอะไร (ให้เงียบไตร่ตรองส่วนตัว แล้วบันทึกลงในสมุด)
 3. แบ่งปันกับเพื่อน ๆ ข้าง ๆ หรือครูอาจจะพบเป็นรายบุคคล
ค. การเป็นประจักษ์พยานชีวิต
 1. ให้หาข้อตั้งใจเพื่อจะได้อยู่กับเพื่อน ๆ เหมือนกับคริสตชนกลุ่มแรกนั้นสักข้อหนึ่ง
 2. ให้ชวนเพื่อน ๆ ไปวัดด้วยกันในวันอาทิตย์
ง. กิจกรรมเสนอแนะ
 1. ให้ครูเน้นชีวิตกลุ่มของผู้เรียน โดยให้ยึดแบบอย่างจากกลุ่มคริสตชนเริ่มแรก
 2. ครูจัดให้ผู้เรียนได้เล่นเกม หรือจัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างกันและกัน
 3. อาจจะประชุมกันเพื่อจะได้บริจาคช่วยเหลือเพื่อน ๆ หรือบุคคลที่ขัดสน

เนื้อหาและบทเรียน