ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เปโตรและยอห์นต่อหน้าสภาซันเฮดริน (กจ. 4:1 - 20)
เปโตรและยอห์นต่อหน้าสภาซันเฮดริน
(กจ. 4:1 - 20)

จุดประสงค์ : เน้นความเชื่อและกล้าหาญของเปโตรและยอห์นในการประกาศพระนามพระเจ้า

ก. ความรู้
 1. บรรดาสมณะ นายทหาร และชาวสะดูสีรู้สึกอย่างไรต่อการปราศรัยของเปโตรและยอห์น และทำไม (ไม่พอใจ เพราะท่านทั้งสองสอนเรื่องพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เชื่อเรื่องผู้ตายจะกลับคืนชีพได้อีก)
 2. แม้ว่าบรรดาผู้มีอำนาจจะขัดขวางและจับกุมเปโตรและยอห์น แต่ผู้ฟังคำปราศรัยกลับมีความเชื่อ ในครั้งนี้มีผู้กลับใจกี่คน (ประมาณ 5000 คน)
 3. เปโตรตอบคำสอบสวนของบรรดาผู้ปกครองที่ถามว่า “ท่านกระทำสิ่งต่าง ๆ ในนามของใคร” ว่าอย่างไร (ท่านทำในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า ชาวนาซาเร็ธ)
 4. เมื่อบรรดาผู้ปกครองห้ามไม่ให้เปโตรและยอห์นพูดเรื่องของพระเยซูเจ้า ท่านทั้งสองตอบพวกเขาว่าอย่างไร (ท่านทั้งหลายจงตัดสินเถิดว่า เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเป็นการถูกต้องที่จะฟังท่านหรือจะฟังพระเจ้า เราไม่สามารถเลิกพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินมา)
ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า
 1. ถ้าเธอถูกห้ามไม่ให้พูดเรื่องของพระเยซูเจ้ากับคนอื่น ๆ เธอจะทำอย่างไร
 2. พระเยซูเจ้าจะรู้สึกอย่างไร ที่เห็นเปโตรและยอห์นกล้าหาญเช่นนี้
 3. เธออยากจะบอกอะไรกับพระเยซูเจ้าบ้าง (ให้เงียบ ไตร่ตรองแล้วบันทึกลงในสมุดส่วนตัว)
 4. ให้แบ่งปันกับเพื่อน ๆ
ค. การเป็นประจักษ์พยานชีวิต
 1. จงกล้าหาญที่จะประกาศเรื่องของพระเยซูเจ้าให้กับเพื่อน ๆ ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ สักคนหนึ่ง ในสัปดาห์นี้
 2. เขียนเครื่องหมายกางเขนติดที่สมุด หนังสือ  หรือที่บ้าน  เพื่อแสดงตนว่าเป็นคริสตชน ศิษย์ของ  พระคริสตเจ้า
ง. กิจกรรมเสนอแนะ
 1. ฝึกผู้เรียนให้พูดเรื่องของพระเยซูเจ้ากับเพื่อน ๆ โดยให้เขาแนะนำรูปพระต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ในบริเวณโรงเรียนว่าเป็นรูปของใคร มีประวัติเป็นอย่างไร หรือพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวชมวัดของเรา

เนื้อหาและบทเรียน