ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วันเปนเตกอสเต (กจ. 2:1 - 36)
วันเปนเตกอสเต
(กจ. 2:1 - 36)

จุดประสงค์ : เน้นการรับพระพรจากพระจิตเจ้า และความกล้าหาญในการประกาศพระนามพระเจ้า

ก. ความรู้

 1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต (มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า เห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของอัครสาวกแต่ละคน)
 2. เมื่อได้รับพระจิตเจ้าแล้ว บรรดาอัครสาวกสามารถทำอะไรได้บ้าง (พูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้)
 3. เนื้อหาคำปราศรัยของนักบุญเปโตรโดยสรุปคืออะไร (พระเจ้าจะส่งพระจิตเจ้ามาให้มนุษย์ทุกคน คนที่เรียกขานพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดพ้น – พระเยซูเจ้าเป็นบุรุษที่พระเจ้าทรงส่งมา – พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ – ทรงถูกประหารชีวิต – แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนชีพพ้นอำนาจความตาย)

ข. ชีวิตชิดสนิทพระเยซูเจ้า

 1. ให้ทุกคนอ่าน กจ. 2:1 - 4 เงียบ ๆ ในใจอีกครั้งหนึ่ง แล้วหยุดนิ่งฟังเสียงของพระจิตเจ้าในใจของ แต่ละคน
 2. ให้วาดภาพเหตุการณ์นี้ โดยให้มีตัวของผู้วาดอยู่เป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกนั้น แล้วเขียนว่า พระจิตเจ้าพูดกับเขาว่าอย่างไร
 3. แล้วให้แบ่งปันภาพวาดกับคำพูดนั้นกับเพื่อน ๆ

ค. การเป็นประจักษ์พยาน

 1. พระจิตเจ้าประทานความสามารถให้อัครสาวกสื่อสารกับคนต่างชาติได้อย่างดี ให้พวกเราวอนขอ  พระจิตเจ้าให้เราสามารถพูดจาติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างดี ให้เรารู้จักใช้คำพูดของเราอย่างสร้างสรรค์   ไม่ทำร้ายจิตใจใครด้วยคำพูด
 2. ให้เราประกาศเรื่องของพระเยซูเจ้าให้แก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับนักบุญเปโตร

. กิจกรรมเสนอแนะ

 1. นำเสนอรูปเหตุการณ์วันเปนเตกอสเตเพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่ายขึ้น
 2. อธิบายความหมายของวันเปนเตกอสเต
 3. มีแผนที่ในสมัยนั้นประกอบ

เนื้อหาและบทเรียน