ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร ?

📍 พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร ?

YOUCAT 119 บอกเราว่า…
         พระจิตเจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนจักรพระองค์ทรงกระตุ้นและทรงเตือนพระศาสนจักรในเรื่องพันธกิจพระองค์ทรงเรียกบุคคลต่างๆมารับใช้พระศาสนจักรและประทานพระพรอันจำเป็นแก่พวกเขาพระจิตเจ้าทรงนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระตรีเอกภาพ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (CCC 733-741, 747)

💟แม้ว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพระศาสนจักรนั้นหลายครั้งดูเหมือนว่า พระศาสนจักร“ถูกทอดทิ้งจากจิตดีทั้งปวง”แต่พระจิตเจ้ายังคงทำงานอยู่เสมอแม้ในความผิดพลาดและความบกพร่องของมนุษย์

💟การที่พระศาสนจักรอยู่มาได้สองพันปีมีนักบุญจำนวนมากในทุกยุคสมัยและในทุกวัฒนธรรมย่อมเป็นข้อพิสูจน์ที่มองเห็นได้ถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้รักษาพระศาสนจักรทั้งมวลให้อยู่ในความจริงและทรงนำพระศาสนจักรไปสู่ความรู้เรื่องพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

💟พระจิตเจ้าทรงทำงานในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและทำให้พระคัมภีร์เป็นชีวิตสำหรับเราตราบจนทุกวันนี้พระจิตเจ้ายังคงประทานพระพรแห่งพระหรรษทาน (พระพรพิเศษ) แก่ผู้ที่เปิดรับพระองค์อย่างเต็มใจ

💟“เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่านแต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน. 16 : 12-13ก)

💟ความเข้าใจของเรามีข้อจำกัด ดังนั้น พันธกิจของพระจิตเจ้าคือ การนำพระศาสนจักรจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่ความยิ่งใหญ่แห่งธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า” (พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16)​ 7 พฤษภาคม 2005

เนื้อหาและบทเรียน