ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมเราจึงเชื่อในการกลับคืนชีพของ “ร่างกาย” ?
📍 ทำไมเราจึงเชื่อในการกลับคืนชีพของ “ร่างกาย” ?

YOUCAT 153 บอกเราว่า..พระเจ้าทรงรับ “เนื้อหนัง” ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า (การบังเกิดเป็นมนุษย์) เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติในพระคัมภีร์

💟 คำว่า “เนื้อหนัง” แสดงลักษณะของมนุษย์ที่มีความอ่อนแอและตายได้ อย่างไรก็ตาม พระเจ้ามิได้ทรงคิดว่าเนื้อหนังมนุษย์เป็นสิ่งต่ำต้อย พระเจ้ามิได้ทรงไถ่กู้เฉพาะจิตใจของมนุษย์เท่านั้น แต่พระองค์ทรงไถ่กู้มนุษย์ทั้งร่างกายและวิญญาณ (CCC 988-991, 997-1001, 1015)

💟 พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีร่างกาย (เนื้อหนัง) และวิญญาณเมื่อเวลาสิ้นโลก พระองค์มิได้ทรงทิ้ง “เนื้อหนัง” เหมือนเป็นของเล่นเก่าชิ้นหนึ่ง ใน “วันสุดท้าย” พระองค์จะทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่ และจะทรงปลุกเราขึ้นในเนื้อหนัง ซึ่งหมายความว่า เราจะแปรเปลี่ยนแต่ยังคงเป็นตัวเราเองในร่างของเรา

💟 พระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกัน การรับเอาเนื้อหนังมิใช่แค่ช่วงระยะขั้นตอนหนึ่ง เมื่อพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงปรากฏมาและบรรดาศิษย์ได้เห็นรอยแผลบนพระวรกายของพระองค์

💟 “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา” (ยน. 1:14)

เนื้อหาและบทเรียน