ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 107 ในการกลับคืนพระชนมชีพนั้น พระเยซูเจ้าทรงกลับมามีสภาพร่างกายแบบที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือไม่ ?
📍 ในการกลับคืนพระชนมชีพนั้น พระเยซูเจ้าทรงกลับมามีสภาพร่างกายแบบที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือไม่ ?

#YOUCAT 107 บอกเราว่า
💛 องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงอนุญาตให้บรรดาศิษย์จับต้องพระองค์ พระองค์ทรงรับประทานอาหารกับพวกเขา ทรงแสดงให้พวกเขาเห็นบาดแผลจากการถูกทรมาน อย่างไรก็ตาม ร่างกายของพระองค์มิได้เป็นของโลกนี้อีกต่อไป แต่เป็นของพระอาณาจักรสวรรค์ของพระบิดา (CCC 645-646)

💛พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผู้ซึ่งได้รับบาดแผลจากการถูกตรึงบนไม้กางเขนไม่ได้ถูกผูกมันด้วยเวลาและสถานที่ พระองค์เสด็จเข้ามาทั้งๆ​ ที่ประตูยังคงปิดอยู่และทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์ในสถานที่ต่าง​ ๆและในลักษณ์ที่พวกเขาไม่สามารถจำพระองค์ได้ในทันที

💛 การกลับคืนพระชนมฃีพของพระคริสตเจ้าจึงมิใช่การกลับมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตามปกติ แต่เป็นการเข้าสู่หนทางใหม่ของชีวิต “เรารู้ว่าพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วจะไม่สิ้นพระชนม์อีกความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไป”(รม. 6:9)

เนื้อหาและบทเรียน