ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  08 สิงหาคม 2565

EP.14 ความรักไม่อิจฉากัน
- ความอิจฉาตรงข้ามกับความรัก
- ความอิจฉา คือ เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนเองแล้วรับไม่ได้
- ร่วมยินดีกับคนที่ยินดี และร้องให้กับคนที่ร้องให้
- ความสำเร็จของคนอื่นเป็นความชื่นชมยินดีของเราด้วย
- เมื่อมีความอิจฉาแสดงว่าเรายังมีความโลภ
- นำความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นแรงจูงใจให้กับเรา
- ความอิจฉาทำให้เกิดความผิดอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน