ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

christmas044. การเกิดอย่างบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไร

            เรื่องกำเนิดของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการบังเกิดมาของพระเจ้าที่ทรงมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นการกำเนิดเป็นมนุษย์แบบพิเศษ ไม่เหมือนกับเรามนุษย์ทั่วๆไปที่เกิดตามธรรมชาติ คือ การที่พ่อแม่ของเรามีเพศสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นในเรื่องนี้พระคัมภีร์จึงได้บอกเราว่า “พระแม่มารีทรงตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า”(มัทธิว 1:18)
           กล่าวคือพระแม่มารีรักษาความบริสุทธิ์ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชายใด ซึ่งพระแม่เองได้สอบถามทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวจากพระเจ้าให้เป็นมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง..” พระแม่ถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า”(ลูกา 1:26-38) 

           ถ้าเราอ่านบทเพลงสรรเสริญของพระแม่มารีในลูกา 1:46-56 เราจะเห็นถึงท่าทีของพระแม่ที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์นี้ และทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและการทำงานของพระองค์อย่างแท้จริง

เนื้อหาและบทเรียน