ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเทศน์ : วันฉลองนักบุญเปโตร
(มัทธิว 16:13-18)
     
1. อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทดสอบความเชื่อบรรดาอัครสาวกของพระองค์โดยการตั้งคำถามว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร? (ท่านล่ะคิดว่าพระเยซูเป็นใคร)
      2. ในขณะนั้นชาวอิสราเอลต่างยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นคนของพระเจ้า โดยเปรียบเทียบให้พระองค์เป็นยอห์น แบปติสตาบ้าง ประกาศกเอลียาห์บ้างและประกาศกเยเรมีย์ซึ่งล้วนแต่เป็นที่รู้จักของพวกเขาแล้วทั้งนั้น
      3. เปโตรรีบตอบก่อนเพื่อนเลยว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (คำตอบนี้โดนใจพระเยซูมาก)
      4. พระเยซูเจ้าจึงทรงบอกกับเปโตรเป็นการยืนยันความถูกต้องว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะมิใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย” เมื่อทรงเห็นว่าเปโตรมีความเชื่อและความเข้าใจถูกต้องพระองค์จึงทรงแต่งตั้งเปโตรให้มีอำนาจปกครองพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น และทรงสัญญาว่าจะไม่มีอำนาจใดมาล้มล้างพระศาสนจักรนี้ได้

     5. พระเยซูเจ้าทรงเล่นคำกับชื่อของเปโตรเพราะชื่อเปโตรมีความหมายอีกคำหนึ่งทั้งในภาษาอาราไมและกรีกซึ่งหมายถึง “ศิลา”

     6. การเรียกใครว่าเป็น “ศิลา” นี้เป็นการให้เกียรติที่ยิ่งใหญ่มาก

     7. พวกรับบีมักจะพูดกันว่าเมื่อพระเจ้าทรงเห็นอับราฮัม พระองค์ทรงพอพระทัยอย่างมากจนกล่าวว่า “ฉันได้ค้นพบศิลาที่โลกทั้งโลกจะตั้งอยู่ได้แล้ว”

     8. โดยอาศัยความเชื่อของอับราฮัม พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรชาติอิสราเอลให้เป็นชนชาติพิเศษของพระองค์

     9. เช่นเดียวกันโดยผ่านทางความเชื่อของเปโตรพระศาสนจักรของพระเจ้าจึงได้ตั้งขึ้นและคงอยู่ตลอดมา

    10. เปโตรเป็นอัครสาวกคนแรกที่รับรู้ได้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้าและพระผู้ไถ่ที่ทุกคนรอคอยและทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดาเจ้าสวรรค์

    11. พันธสัญญาใหม่ให้ภาพของพระศาสนจักรเป็นดั่งบ้านฝ่ายจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเราแต่ละคนมารวมกันเป็นดั่งก้อนหินแต่ละก้อนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นวิหาร เป็นก้อนหินที่มีชีวิต(ดู 1เปโตร2:5)

   12. ความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าจะทำให้เราเป็นศิลาหรือ “ก้อนหินฝ่ายจิต” องค์พระเยซูเจ้าทรงทดสอบเราแต่ละคนด้วยคำถามเดียวกันคือ “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร”

       "ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ลูกมีความเชื่อที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับท่านนักบุญเปโตร และให้ลูกกล้าหาญที่จะประกาศเรื่องของพระองค์ให้คนอื่นได้รู้จัก เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามารับความรักและความรอดจากองค์พระเยซูเจ้าด้วยเทอญ อาแมน”

 

เนื้อหาและบทเรียน