ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 37
ศีลมหาสนิทเป็นรูปแบบของงานเลี้ยงในสวรรค์    
จุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจว่า การรับศีลมหาสนิทอย่างดีในโลกนี้จะเป็นหลักประกันว่า
จะได้บรรลุถึงสวรรค์นิรันดร

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับการกินเลี้ยง
 - เคยไปกินเลี้ยงโอกาสใดบ้าง?
 - มีอะไรบ้างในงานกินเลี้ยงนั้นๆ?
 - บรรยากาศของงานกินเลี้ยงเป็นอย่างไร?
 - สมมติจัดงานกินเลี้ยงวันเกิดของนักเรียนคนหนึ่ง ให้นักเรียนช่วยกันออกความคิดเห็นว่าจะจัดอย่างไร?
 อยากมีอะไรบ้าง?

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูถามนักเรียนว่า
 - ทำไมเขาจึงจัดงานกินเลี้ยงขึ้นในโอกาสนั้นๆ?
 - ถ้าขาดงานกินเลี้ยงไปจะเป็นอย่างไร?
สรุป การกินเลี้ยงกลายมาเป็นส่วนสำคัญของงานต่างๆ ไป เพราะช่วยเพิ่มความสง่า ส่งเสริมความครึกครื้น นำความสุขมาสู่ผู้ร่วมงานทุกคน

ขั้นที่ 3 คำสอน
         1. ใครๆ ก็อยากให้บรรยากาศของงานกินเลี้ยงคงอยู่ตลอดไป หรืออยู่ไปนานๆ เพราะเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี ไม่อยากให้มันจากไป แต่ก็ไม่อาจเป็นไปอย่างที่ใครๆ อยากได้ ตรงกับภาษิตจีนที่ว่า “ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกรา” เสร็จกินเลี้ยงแล้วต่างคนต่างก็ต้องไปทำมาหากินตามเดิม ไปเผชิญปัญหา ความยากลำบากตามเดิม

        2. มีงานเลี้ยงเดียวเท่านั้นที่คงอยู่เสมอไป คืองานกินเลี้ยงในสวรรค์ พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบสวรรค์คืองานกินเลี้ยงใหญ่ “แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งจัดงานกินเลี้ยงในพิธีอภิเษกมเหสีให้ราชโอรส” (มธ.22.2) ต้องการจะให้ผู้ฟังได้สัมผัสความสุขในสวรรค์แต่เพียงลางๆ ซึ่งความสุขนั้นคือความสุขในการกินเลี้ยงในโลกนี้ จะต่างกันก็ตรงที่ว่าความสุขในสวรรค์นั้นเต็มบริบูรณ์และคงอยู่ตลอดไป

        3.พระเยซูคริสต์ยังคงชี้ทางที่จะไปสู่ความสุขในสวรรค์นิรันดรนั้นด้วย คือ ทางแห่งศีลมหาสนิท “ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดร และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” (ยน.6,54) ศีลมหาสนิทจึงเป็นหลักประกันว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร คือ สวรรค์

        4.เมื่อเห็นความสำคัญของศีลมหาสนิทเช่นนี้ และเชื่อมั่นในพระวาจาของพระเยซูคริสต์ซึ่งจริงแท้แน่นอนเช่นนี้ เราก็ควรจะเข้ามาร่วมกินเลี้ยงในศีลมหาสนิทบ่อยๆ คือ มาร่วมมิสซาและรับศีลมหาสนิท พระเยซูคริสต์ทรงกำหนดสิ่งง่ายๆ เช่นนี้เป็นเงื่อนไข เพื่อจะได้สวรรค์นิรันดร ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้แล้วเราจะปฏิบัติสิ่งที่ยากกว่านี้ได้อย่างไร?

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก.จดเนื้อหาลงในสมุด
1.ศีลมหาสนิทเกี่ยวข้องกับสวรรค์นิรันดรอย่างไร?
ตอบ ศีลมหาสนิทเกี่ยวข้องกับสวรรค์นิรันดร คือ เป็นรูปแบบของความสุขในสวรรค์ และเป็นพลังที่จะช่วยเราให้บรรลุถึงสวรรค์นั้นด้วย
2.พระเยซูได้ตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับศีลมหาสนิทและชีวิตนิรันดร?
ตอบ พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย”

ข.กิจกรรม  
ให้นักเรียนวาดภาพแผ่นศีลและถ้วยกาลิกส์ ระบายสีให้สวยงาม และเขียนข้อความว่า
“ศีลมหาสนิทนำสู่ชีวิตนิรันดร”

 

เนื้อหาและบทเรียน