ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 36
เราร่วมถวายมิสซาพร้อมกับพระสงฆ์

จุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนมีบทบาทในมิสซาอย่างจริงจัง โดยตั้งใจทำหน้าที่ที่ต้องทำพร้อมกัน
หรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้วยความยินดีและดีที่สุด

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ครูพานักเรียนไปที่วัด
ฝึกซ้อมนักเรียนให้รู้จักร่วมมิสซาอย่างถูกต้อง เช่น ยืน นั่ง คุกเข่า พนมมือ ตอบรับพระสงฆ์ ตั้งแต่ต้นจนจบมิสซา (ฉวยโอกาสฝึกซ้อมเด็กช่วยจารีตด้วย ถ้าทำได้)

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
        พระสงฆ์เป็นผู้แทนพระเยซูคริสต์ในการถวายมิสซา เป็นประธานในมิสซา แต่มิได้เป็นผู้ถวายมิสซาแต่ผู้เดียว สัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาก็เป็นผู้ถวายมิสซาร่วมกับพระสงฆ์ด้วย เพราะสัตบุรุษทุกคนก็เป็นพระสงฆ์โดยศีลล้างบาป
สรุป มิสซาเป็นพิธีทางการของพระศาสนจักรไม่ใช่พีส่วนตัว ดังนั้น การถวายมิสซาจึงต้องเป็นทางการ คือทุกคนที่มาร่วมมิสซาก็เป็นผู้ถวายร่วมกัน

ขั้นที่ 3 คำสอน
       1. สังคายนาวาติกันที่ 2 เตือนสัตบุรุษให้ร่วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ อย่างมีชีวิตชีวา และอย่างได้ผล” (พระธรรมนูญเรื่องพิธีกรรม ข้อ 11) เราจึงเห็นว่าในปัจจุบันสัตบุรุษมีส่วนร่วมในมิสซามากกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตอบรับกับพระสงฆ์ การอ่านบทอ่าน ภาวนาของมวลชน ถวายของ ส่งความสุขซึ่งกันและกัน การขับร้อง ฯลฯ

       2. เราต้องร่วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ” หมายความว่าก่อนอื่นหมดเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่า เรากำลังทำอะไร และมิสซาที่เรากำลังถวายอยู่นั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายประการนี้ เราจึงต้องเรียนรู้พิธีมิสซาตั้งแต่ต้นจนจบและติดตามพิธีแต่ละขั้นด้วยควมตั้งใจและสนใจ

       3. เราต้องร่วมมิสซา “อย่างมีชีวิตชีวา” หมายความว่า ต้องแสดงบทบาทของผู้ถวาย เริ่มด้วยภายในจิตใจที่ศรัทธาร้อนรนก่อนแล้วออกมาภายนอกด้วย เช่น อิริยาบถในการถวายมิสซา การสวดภาวนา ขับร้อง การตอบรับกับพระสงฆ์ ฯลฯ ทุกสิ่งต้องกระทำด้วยความพร้อมเพรียง พรึบพรับ ฉับไว ชวนศรัทธา

        4. เราต้องร่วมมิสซา “อย่างได้ผล” หมายความว่า มิสซามีไว้เพื่อประโยชน์ของเราเอง เป็นการสืบทอดการไถ่กู้ของพระเยซูคริสต์มาถึงเราต่อ ๆ ไป ฉะนั้นเมื่อมาร่วมมิสซาทั้งทีก็ต้องให้ได้ผลสมกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตั้งพิธีนี้ไว้โดยทำตนให้อยู่สถานะพระหรรษทาน ทำบทบาทหน้าที่ต่างๆ ด้วยความเชื่อและศรัทธาและรับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของมิสซาด้วย

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
 1. เราควรร่วมถวายมิสซาอย่างไร?
 ตอบ เราควรร่วมถวายมิสซาอย่างเข้าอกเข้าใจ อย่างมีชีวิตชีวา และอย่างได้ผล
 2. ร่วมถวายมิสซาอย่างเข้าอกเข้าใจคืออย่างไร?
 ตอบ คือร่วมถวายมิสซาโดยรู้ตัว เข้าใจขั้นตอนของมิสซา และติดตามมิสซาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
 3. ร่วมถวายมิสซาอย่างมีชีวิตชีวาคืออย่างไร?
 ตอบ คือร่วมด้วยจิตใจและแสดงออกด้วยการกระทำ เช่น อิริยาบถ การสวดภาวนา ขับร้อง การตอบรับกับพระสงฆ์ หรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษอย่างดี
 4. ร่วมถวายมิสซาอย่างได้ผลคืออย่างไร?
 ตอบ คือร่วมให้ได้ผลชีวิตจริง ๆ โดยอยู่สถานะพระหรรษทาน มีความเชื่อ และศรัทธา และรับศีลมหาสนิทด้วย

ข. กิจกรรม
 ร้องเพลง “เชิญมวลชน” (ปรารถนาหน้า 25 เอ) หรือ
    “เชิญเราคริสตชน” (ปรารถนาหน้า 27 บี)

เชิญมวลชน
เชิญมวลมาร่วมถวายมิสซา ร่วมสักการ์เคารพพระทรงฤทธิ์
ฟังวาจาแห่งองค์พระคริสต์ เป็นใจเดียวร่วมมิตรพร้อมบูชา
ขอพี่น้องจงร้องเพลงสดุดี  พร้อมกันร้องถวายพรพระผู้ไถ่
ไม่หยุดยั้งในฤดีจะเอื้อนเอ่ย คำเฉลยให้รู้คุณพระเจ้า
ขอพี่น้องจงพร้อมกันสดุดี พระทรงศรีดวงพระทัยสุดเปรียบปาน
น้ำใจนั้นเลิศล้ำงามประเสริฐ จงน้อมเทิดทูนไว้ในกมล

เชิญเราคริสตชน
เชิญเราคริสตชนมาร่วมยินดี  เชิญมาสดุดีชุลีวันทา
ร่วมกับชาวสวรรค์และเทพเทวา  มาสรรเสริญบูชาพระเจ้า
เชิญร่วมจิตร่วมใจร่วมภาวนา  ฟังวาจาพระคริสต์ชีวิตของเรา
เชิญเสด็จพระจิตสถิตบรรเทา  และนำเอาไปปฏิบัติตาม
เชิญเสด็จพระเยซู   ประทับอยู่ในวิญญาณ
และประทานความรักแท้   แก่โลกา
เชิญเสด็จมารักษา   ดวงวิญญาณที่เย็นชา
ด้วยกายาพระโลหิต   ทรงชีวิต
เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระจิต  เราจะมีชีวิตในพระคริสตเจ้า
โดยอาศัยความรักของพระเป็นเจ้า  เราจะมีชีวิตนิรันดร์
  

เนื้อหาและบทเรียน