ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

"จงกลับใจ" เพื่อนำไปสู่ "การเปลี่ยนแปลง"
⏳มหาพรตช่วงเวลาที่พระเจ้าประทานแก่เราเป็นพิเศษ ในการเป็นทุกข์กลับใจ
😇เพื่อเปลี่ยนแปลงตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า ให้พระวาจาพระเจ้านำชีวิตเรา
💟ท่านจะต้องกลับใจมาหา พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสุดจิตใจและสุดวิญญาณ (ฉธบ. 30:10)
💟จงกลับใจเถิด จงกระทำความยุติธรรมเฉพาะพระพักตร์ พระองค์อาจทรงแสดงความรักและแสดงพระกรุณาแก่ท่านอีกก็ได้ (ทบต. 13:8)
💟แต่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อทุกคน เพราะพระองค์ทรงกระทำได้ทุกอย่าง ทรงมองข้ามบาปของมนุษย์ เพื่อเขาจะได้เป็นทุกข์กลับใจ (ปชญ. 11:23)
💟ผู้ชอบธรรมต้องรักเพื่อนมนุษย์ พระองค์ประทานความหวังเต็มเปี่ยมแก่บรรดาบุตรของพระองค์ว่า เมื่อเขาทำบาปแล้ว พระองค์ก็ประทานโอกาสให้เขากลับใจ (ปชญ. 12:19)
💟อย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิด (บสร. 8:5)
💟จงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ละทิ้งบาป จงอธิษฐานภาวนาเฉพาะพระพักตร์พระองค์ จงเลิกทำขัดเคืองพระทัย (บสร. 17:25)
💟พระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่างยิ่งใหญ่ พระองค์ประทานอภัยแก่ผู้กลับใจมาเฝ้าพระองค์ (บสร. 17:29)
💟ผู้ที่เกลียดคำติเตียนย่อมเดินตามรอยเท้าของคนบาป แต่ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมกลับใจ (บสร. 21:6)
💟พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า “ถ้าท่านกลับใจ เราจะให้ท่านกลับมา และท่านจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา” (ยรม. 15:19)
💟แต่ถ้าคนชั่วร้ายกลับใจไม่ทำบาปทุกอย่างที่เขาเคยทำ แล้วกลับมารักษาข้อกำหนดทุกข้อของเรา ปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย (อสค. 18:21)
💟พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราพอใจที่เขากลับใจจากความประพฤติชั่วของเขาและมีชีวิตอยู่มิใช่หรือ (อสค. 18:23)
💟จงกลับใจและเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดของท่าน แล้วความผิดของท่านจะไม่เป็นเหตุให้ท่านพินาศ (อสค. 18:30)
💟เราไม่พอใจในความตายของผู้ใด พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส จงกลับใจเถิด แล้วท่านจะมีชีวิต (อสค. 18:32)
💟แต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตน แล้วเขาไม่ยอมกลับใจ เขาจะต้องตายเพราะความผิดของตน แต่ท่านจะรอดชีวิต (อสค. 33:9)
💟แต่ละคนจงกลับใจจากความประพฤติชั่วและเลิกใช้การกระทำที่รุนแรง (ยนา. 3:8)
💟พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความพยายามของเขา ที่จะกลับใจไม่ประพฤติชั่วอีกต่อไป พระเจ้าทรงพระเมตตาไม่ลงโทษตามที่ตรัสไว้ว่าจะทรงลงโทษเขา (ยนา. 3:10)
💟จงประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด (มธ. 3:8)
💟พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้แล้ว” (มธ. 4:17)
💟เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ (ลก. 5:32)
💟เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน (ลก. 13:3)
💟เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจ มากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคน ที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่ (ลก. 15:7)
💟แต่เราอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อท่านให้ความเชื่อของท่านมั่นคงตลอดไป และเมื่อท่านกลับใจแล้ว จงช่วยค้ำจุนพี่น้องของท่านเถิด’ (ลก. 22:32)
💟เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัย (กจ. 3:19)
💟จงสำนึกผิดกลับใจจากความชั่วร้ายนี้และจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด บางทีพระองค์จะทรงอภัยเจตนาที่อยู่ในใจของท่าน (กจ. 8:22)
💟พระทัยดีของพระเจ้าทรงมีเพื่อนำท่านให้สำนึกผิดและกลับใจ (รม. 2:4)
💟ความดื้อดึงไม่ยอมกลับใจของท่านมีแต่จะสะสมโทษสำหรับตนในวันพิพากษาลงโทษ เมื่อพระเจ้าทรงประกาศคำตัดสินเที่ยงธรรมของพระองค์ (รม. 2:5)
💟อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นไม่เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัย (รม. 12:2)
💟ความทุกข์ใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้กลับใจ ทำให้รอดพ้น จึงไม่มีผู้ใดเสียใจ ส่วนความทุกข์ใจของโลกนำไปสู่ความตาย (2คร. 7:10)
💟หากยังคงกระทำผิดอีก ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นทุกข์กลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะเขาเหล่านั้นกำลังตรึงพระบุตรของพระเจ้าบนไม้กางเขนและประจานพระองค์อีกครั้งหนึ่ง (ฮบ. 6:6)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิต (2ปต. 3:9)
💟เราตักเตือน เฆี่ยน ตี สั่งสอนผู้ที่เรารัก ดังนั้น จงมีความกระตือรือร้นและกลับใจ (วว. 3:19)

เนื้อหาและบทเรียน