ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ต่อต้านและเอาชนะการผจญ

😇พระเยซูเจ้าทรงต่อต้านการผจญของมารและเอาชนะได้ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เรา
🌈ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นแนวทางและกำลังแก่เราดำเนินตามอย่างพระเยซูเจ้ากัน
💟ถ้าท่านทำดี ท่านย่อมเงยหน้าขึ้นได้ แต่ถ้าท่านทำไม่ดี บาปกำลังหมอบอยู่ที่ประตู คอยตะครุบตัวท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้ (ปฐก. 4:7)
💟ข้าพเจ้าเก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์ (สดด. 119:11)
💟เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงระวังอย่าบ่นพร่ำเพรื่อ จงระวังปาก อย่าพูดใส่ร้าย เพราะคำพูดในที่ลับจะมีผลตามมา ปากที่พูดเท็จย่อมทำลายชีวิต (ปชญ. 1:11)
💟มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มธ. 4:4)
💟ในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่า อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย (มธ. 4:7)
💟จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้แล้ว (มธ. 4:17)
💟โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ (มธ. 6:13)
💟พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า เอาดาบใส่ฝักเสีย เพราะทุกคนที่ใช้ดาบ ก็จะต้องพินาศด้วยดาบ (มธ. 26:52)
💟ท่านรู้จักบทบัญญัติแล้ว คือ อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อโกง จงนับถือบิดามารดา (มก. 10:19)
💟จงระวัง จงตื่นเฝ้าเถิด เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร (มก. 13:33)
💟องค์ผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่าน (ลก. 1:28)
💟เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ (ลก. 1:37)
💟จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพื่อจะไม่ถูกผจญ (ลก. 22:40)
💟ข้าพเจ้าไม่ได้วอนขอพระองค์ให้ทรงยกเขาออกจากโลก แต่วอนขอให้ทรงรักษาเขาให้พ้นจากมารร้าย (ยน. 17:15)
💟พี่น้องที่รักยิ่ง อย่าแก้แค้นเลย แต่จงให้พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษเถิด (รม. 12:19)
💟ตรงกันข้าม ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา ถ้าเขากระหาย จงให้เขาดื่ม เพราะเมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะทำให้เขาสำนึกและละอายใจ (รม. 12:20)
💟อย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี (รม. 12:21)
💟กลางคืนล่วงไปมากแล้ว กลางวันก็ใกล้จะมาถึง ดังนั้น เราจงละทิ้งกิจการของความมืดมนเสีย แล้วสวมเกราะของความสว่าง (รม. 13:12)
💟จงยืนหยัดมั่นคง จงคาดสะเอวด้วยความจริง จงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อเกราะ (อฟ. 6:14)
💟จงใช้ความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ จงถือดาบของพระจิตเจ้าคือพระวาจาของพระเจ้าไว้ (อฟ. 6:17)
💟ส่วนพวกเรานั้น เราอยู่ฝ่ายกลางวัน เราจงรู้จักประมาณตนไม่เมา จงสวมความเชื่อและความรักเป็นเกราะป้องกัน จงสวมความหวังที่จะได้รับความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ (1ธส. 5:8)
💟ในฐานะที่พระองค์ทรงรับการทรมานและทรงผ่านการทดลองมาแล้ว พระองค์จึงทรงช่วยเหลือผู้ที่ถูกทดลองได้ด้วย (ฮบ. 2:18)
💟พี่น้องที่รัก อย่าหลงผิด ของประทานทุกอย่างที่ดีและบริบูรณ์ย่อมมาจากเบื้องบน ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสร้างความสว่าง พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ไม่ทรงมีแม้แต่เงาแห่งความแปรปรวนใดๆ (ยก. 1:16-17)
💟จงอย่าโอ้อวดและอย่ามุสาต่อต้านความจริง (ยก. 3:24)
💟ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน (ยก. 4:7)
💟พี่น้องทั้งหลาย อย่าใส่ร้ายกัน ผู้ใดพูดใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมกล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ (ยก. 4:11)
💟จงรู้ไว้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิด ก็จะช่วยวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากความตาย และจะได้รับการอภัยบาปมากมาย (ยก. 5:20)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลาย ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิต (2ปต. 3:9)

เนื้อหาและบทเรียน