ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีแล้วเราใช้อย่างไร
พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง
แต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีแล้วเราใช้อย่างไร

📜พระวาจาพระเจ้าก็มีคำแนะนำให้เราในเรื่องนี้ด้วย มาอ่านและนำใช้กัน
💟การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงa และการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างอยุติธรรม การให้ทานดีกว่าการสะสมทองคำ (ทบต. 12:8)
💟ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ มีค่าสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าเงินทองนับพันแท่ง (สดด. 119:72)
💟ผู้ชอบธรรมทำงานเพื่อใช้ค่าจ้างบำรุงชีวิต แต่คนชั่วร้ายใช้ค่าจ้างเพื่อทำบาป (สภษ. 10:16)
💟ผู้ให้ด้วยใจกว้างก็ยิ่งร่ำรวย ผู้อดออมเกินไปก็จะยิ่งยากจน (สภษ. 11:24)
💟ผู้มีใจกว้างย่อมร่ำรวย ผู้ให้ผู้อื่นอิ่มก็ย่อมจะได้อิ่มด้วย (สภษ. 11:25)
💟ผู้มีเมตตาต่อคนยากจนย่อมเป็นสุข (สภษ. 14:20)
💟คน​รวย​และ​คน​ยากจน​มี​ลักษณะ​เหมือน​กัน คือ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​สร้าง​เขา​ทั้ง​สอง​คน (สภษ. 22:2)
💟ผู้ที่รักเงินทองไม่มีวันอิ่มเงินทอง ผู้ที่รักทรัพย์สมบัติจะไม่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการ นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย (ปญจ. 5:9)
💟ทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปโดยการลงทุนที่ไม่ดี และเมื่อมีบุตร เขาก็ไม่มีสิ่งใดมอบให้บุตร (ปญจ. 5:13)
💟จงแบ่งปันทรัพย์สินที่จะลงทุนเป็นเจ็ดหรือแปดส่วนเพราะท่านไม่รู้ว่าเหตุร้ายใดจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน (ปญจ. 11:2)
💟อย่าวางใจในทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างอยุติธรรม ทรัพย์สินเช่นนี้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันเคราะห์ร้าย (บสร. 5:8)
💟เมื่อท่านอุดมสมบูรณ์ จงคิดถึงเวลาอดอยาก เมื่อท่านร่ำรวย จงคิดถึงเวลาที่ท่านยากจนและขาดแคลน (บสร. 18:25)
💟เงินทองทำให้ชีวิตมั่งคั่ง แต่คำแนะนำที่ดีมีค่ามากกว่านั้น (บสร. 40:25)
💟ท่านทั้งหลายจงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมและตัวขมวนทำลาย ขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้ (มธ. 6:20)
💟ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย (มธ. 6:21)
💟ท่านทั้งปลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ (มธ. 6:24)
💟เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้ เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร (ลก. 16:9)
💟ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า (ลก. 16:11)
💟ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน แลถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า (ลก. 19:8)
💟แม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจน หรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใด (1คร. 13:3)
💟เขาเอื้อเฟื้อแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ตลอดนิรันดร (2คร. 9:9)
💟ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก (1ทธ. 6:10)
💟จงกำชับสั่งคนที่ร่ำรวยทรัพย์สินในปัจจุบันนี้ อย่าให้หยิ่งยโสหรือตั้งความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติอันไม่จีรังยั่งยืน แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ เพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์ (1ทธ. 6:17)
💟อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่าน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” (ฮบ. 13:5)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์