ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ภารกิจของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก (กจ. 6:1 - 7)
ภารกิจของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก
(กจ. 6:1 - 7)

จุดประสงค์ : ความสำคัญของผู้ร่วมงานที่เข้ามาช่วยงานบรรดาอัครสาวกเพราะงานเผยแผ่เจริญมากขึ้น และให้ร่วมรับผิดชอบงานของพระศาสนจักร

ก. ความรู้
  1. ทำไมบรรดาอัครสาวกจึงต้องเลือกผู้ร่วมงานมากขึ้น (มีศิษย์ทวีมากขึ้น ศิษย์บางคนพูดภาษาอื่นไม่ได้จึงทำให้แจกอาหารได้ไม่ทั่วถึง)
  2. คุณสมบัติของผู้ร่วมงานใหม่มีอะไรบ้าง (มีชื่อเสียงดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ)
  3. บุรุษทั้งเจ็ดคนที่ได้รับเลือกมีใครบ้าง (ดูข้อ 5)
  4. วิธีการแต่งตั้งทำอย่างไร (ดูข้อ 6)
ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า
  1. พระเยซูเจ้าเองทรงต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก ใครยินดีจะสมัครเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์บ้าง
  2. เธอเห็นไหมว่าอัครสาวกต้องทำงานหนักเพียงใด เธออยากจะบอกพวกท่านเหล่านั้นว่าอย่างไร และเธออยากบอกอะไรกับบรรดาผู้ที่ได้รับเลือกทั้งเจ็ดคนนั้น (ให้เธอเขียนจดหมายถึงบรรดาอัครสาวกและบรรดาผู้ที่ได้รับเลือกใหม่ลงในสมุดบันทึกส่วนตัว ให้เวลาสมาชิกเพื่อจะได้เขียนด้วย)
ค. การเป็นประจักษ์พยานชีวิต
  1. ให้พร้อมใจกันภาวนาให้กับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน ผู้แพร่ธรรม ฯลฯ ที่กำลังทำงานเพื่อพระเจ้าอยู่ในขณะนี้
  2. ถ้ามีโอกาสให้เข้าไปอาสาสมัครทำงานร่วมกับท่านเหล่านั้น หรือไปช่วยงานท่านด้วย
ง. กิจกรรมเสนอแนะ
  1. ให้ท่องชื่อบุรุษทั้งเจ็ดให้ได้
  2. แนะนำเด็ก ๆ ให้รู้จักบุคคลหรือองค์กรที่กำลังทำงานแพร่ธรรมในวัดและโรงเรียนของท่าน

เนื้อหาและบทเรียน