ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สถานการณ์ทั่วไป – การถูกจับกุมและการได้รับการปลดปล่อย ต่อหน้าสภาซันเฮดริน – กามาลิเอล (กจ. 5:12 - 42)
สถานการณ์ทั่วไป
– การถูกจับกุมและการได้รับการปลดปล่อย

ต่อหน้าสภาซันเฮดริน – กามาลิเอล (กจ. 5:12 - 42)

จุดประสงค์ : เน้นความช่วยเหลือของพระเจ้าต่อผู้ที่ทำงานเพื่อพระองค์

ก. ความรู้
 1. สถานการณ์โดยทั่วไปของสังคมในเวลานั้นเป็นอย่างไร (ดูข้อ 12 - 16)
 2. สาเหตุที่ชาวสะดูสีไม่พอใจการทำงานของบรรดาอัครสาวกคืออะไร (อิจฉา)
 3. พระเจ้าทรงส่งใครมาช่วยเปิดประตูคุกให้บรรดาอัครสาวก (ทูตสวรรค์)
 4. เมื่อออกจากคุกได้ บรรดาอัครสาวกได้ทำอะไร (ออกเทศน์สั่งสอนประชาชน)
 5. ทำไมนายทหารจึงเข้าจับกุมอัครสาวกโดยไม่ใช้กำลัง (เกรงประชาชนจะขว้างด้วยก้อนหิน)
 6. คำพูดของเปโตรและบรรดาอัครสาวกที่ตอบบรรดามหาสมณะเรื่องการห้ามปรามไม่ให้พูดเรื่อง พระเยซูเจ้าคืออะไร (เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์……”)
 7. กามาลิเอล คือใคร (อาจารย์กฎหมายชาวฟาริสี เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน)
 8. สาระสำคัญของความคิดเห็นของกามาลิเอลคืออะไร (จงเลิกเอาใจใส่บรรดาอัครสาวกและปล่อย พวกเขาไป เพราะถ้าแผนการและกิจการของเขามาจากมนุษย์ มันก็จะสลายไปเอง แต่ถ้ามาจาก   พระเจ้าท่านทั้งหลายจะไม่สามารถทำลายเขาได้ ยิ่งกว่านั้น ท่านจะกลับเป็นผู้ต่อสู้กับพระเจ้าเสียเอง)
ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า
 1. ให้นึกถึงชีวิตยามที่ต้องลำบาก มีปัญหาอุปสรรค เธอมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร ใครเป็นที่พึ่งของเธอ (ให้หยุดนิ่งพิจารณา และบันทึกลงในสมุด
 2. อัครสาวกใช้การอธิษฐานภาวนา ให้เธออธิษฐานภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเธอจะได้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตของเธอได้ เพราะพระเจ้ารักเธอ (ให้เขียนคำภาวนาลงในสมุดด้วย)
ค. การเป็นประจักษ์พยานชีวิต
 1. เชิญชวนให้สมาชิกได้อธิษฐานภาวนาเพื่อบุคคลที่มีความทุกข์ เป็นต้นผู้ที่ต้องติดคุก ถ้ามีโอกาสควรจะไปเยี่ยมคนคุก หรือช่วยเหลือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
 2. คุยและรับฟังปัญหาของเพื่อน ๆ ที่มีความทุกข์ใจ
ง. กิจกรรมเสนอแนะ
 1. ครูอาจจะพูดถึงประสบการณ์ของการภาวนาและความช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิต
 2. พูดถึงความลำบากของคนคุก

เนื้อหาและบทเรียน