ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (กจ. 1:6 - 11)
พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
(กจ. 1:6 - 11)

จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้รับรู้และยอมรับเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ถ้าพระเยซูเจ้าไม่กลับคืนชีพความเชื่อของเราก็ไร้ประโยชน์

ก. ความรู้

 1. เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จมา พวกสาวกจะกระทำอะไรได้บ้าง (จะได้ฤทธิ์เต็มที่ เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าได้ทั่วโลก)
 2. พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์อย่างไร (มีเมฆลอยมาบังพระองค์ ให้พ้นสายตาสาวก)
 3. เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว มีใครมาพูดคุยกับบรรดาอัครสาวก และพูดว่าอะไรบ้าง (ชายสองคนแต่งกายชุดขาว – ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำไม พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ที่ได้ละท่านเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์ทรงจากไปสู่สวรรค์)

ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า

 1. ถ้าเธอเป็นอัครสาวกที่อยู่กับพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์กำลังเสด็จขึ้นสวรรค์ เธอจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอะไร (งง, ประหลาดใจ, อัศจรรย์ใจ, ประทับใจ, ยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า, อยากไปกับพระองค์ด้วย, กราบพระองค์, จับพระองค์ไว้, ร้องไห้, เชื่อศรัทธาในพระองค์)
 2. พระเยซูเจ้าอยากบอกอะไรเรา โดยผ่านทางเรื่องนี้
 3. เธอคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร

ค. การประจักษ์พยาน

 1. เธอคิดว่าเมื่อสาวกกลับไปบ้าน พวกเขาจะทำอย่างไรบ้าง (ไปเล่าเรื่องที่เห็น เรื่องที่ได้ยินให้กับเพื่อน ๆ ทุกคน และมีความเชื่อศรัทธาในพระองค์อย่างหมดหัวใจ)
 2. เธอคิดว่าพระเยซูเจ้าอยากให้เธอทำอะไร เมื่อรู้เรื่องนี้แล้ว
 3. สนับสนุนกำลังใจผู้เรียนให้กระทำตามที่คิดไว้

ง. กิจกรรมเสนอแนะ

 1. นำภาพพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์มาประกอบการอ่าน
 2. เล่าเรื่องสวรรค์ - นรกประกอบการอบรม หรือ ร้องเพลงเกี่ยวกับสวรรค์ เช่น สวรรค์เป็นนิรันดรสวรรค์สดใส ฯลฯ
 3. แสดงออกเป็นละคร หรือ เล่าเรื่องประกอบท่าทาง

เนื้อหาและบทเรียน