หน้าแถวและแนวทาง 25.ความยุติธรรม

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 5974

ความยุติธรรม25.ความยุติธรรม
ความหมาย  ความเที่ยงธรรม  ความชอบธรรม  ความชอบด้วยเหตุผล
ข้อคิด  “ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่าใครเป็นคนถูก แต่จงใช้เวลาให้มาก ๆ ในการคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก”
   “จงเป็นบุคคลแรกที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม”
   “จงกระทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไร”
   “ตัดสินผู้อื่นจากจุดยืนของเขา  ไม่ใช่จากจุดยืนของเรา”
   “จำไว้ว่า  สิ่งที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเป็นที่นิยมเสมอไป และสิ่งที่คนนิยมก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป”
   “มนุษย์สูงศักดิ์หรือต่ำต้อย ต่างกันเพียงความรู้สึก”
   “อย่าร่ำร้องสิ่งใดจากสังคม โดยที่คุณยังไม่ได้เป็นผู้ให้”
   “จงต่อสู้กับความมีอคติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทุกครั้งที่ประสบพบเห็น”

ประโยชน์จากการมีความยุติธรรม 
1.เป็นคนกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำความถูกต้อง และเที่ยงตรง
2.เกิดความรัก  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสันติในใจ และในสังคมที่เราอาศัยอยู่  โดยเริ่มจากตัวเราก่อน
3.เป็นที่รักและยอมรับของสังคม
4.ไม่มีการลดหลั่นกันในสังคม

โทษของการไม่มีความยุติธรรม 
1.เกิดการชิงดี ชิงเด่น การทะเลาะวิวาท การสู้รบกัน
2.มีการแบกแยกชนชั้นในสังคม
3.ชีวิตไม่มีความสุข  มีการเห็นแก่ตัว
4.สังคมไม่ยอมรับ

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“อย่าทำชั่วตามอย่างคนจำนวนมากที่เขาทำกันนั้นเลย อย่าอ้างพยานลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มาก จะทำให้ขาดความยุติธรรมไป” ( อพย 23 : 2 )

 “เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอยุติธรรม  เจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นแก่หน้าผู้เป็นใหญ่ แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของ
เจ้าด้วยความชอบธรรม”( ลนต 19 : 15 )

 “ท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรม  อย่าลำเอียง  อย่ารับสินบน เพราะว่า สินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป”  ( ฉธบ 16 : 19 )

“อย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอก  แต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิด” ( ยน 7 : 24 )

 “ในที่สุดขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธ์”( ฟป 4 : 8 )

“แต่เป็นคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รักความดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนยุติธรรม เป็นคนบริสุทธิ์  รู้จักบังคับใจตนเอง” ( ทต 1 : 8 )

บทความ  อย่าลำเอียง
            ความลำเอียง เชื่อว่าคงไม่มีใครชอบความลำเอียงเลยสักคนเดียว  ต่างต้องการความยุติธรรมด้วยกันทั้งนั้น  แต่
ความลำเอียงนี้แปลกอยู่ คือถ้าลำเอียงเป็นประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องของตนแล้ว มักไม่ค่อยจะมีความรู้สึกกัน เว้นแต่ผู้มีใจเป็นธรรมจริง ๆ เท่านั้น

           ในทางตรงกันข้าม หากตนหรือพวกพ้องของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว ดูเห็นได้ง่ายเสียเหลือเกิน บางคนก็คิดไป
ว่าดูจะหาความยุติธรรมจากคนทั่วโลกได้ยากเต็มที ดูเหมือนว่าใคร ๆ ทั้งหมดจะร้ายกาจหรือเป็นศัตรูกับตนไปเสียทั้งสิ้น

            เพราะฉะนั้น ความลำเอียง จึงเป็นความขมขื่นชอกช้ำใจของผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่เชื่อเถิดว่า ผู้ใดไม่ให้ความ
เป็นธรรมแก่คนอื่น ผู้นั้นมักจะต้องได้รับความไม่เป็นธรรมตอบสนองเช่นเดียวกัน      ดังนั้น   จึงควรทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม  หากเป็นหัวหน้า  เป็นผู้ใหญ่  จงมีความยุติธรรม แม้เป็นผู้น้อยก็เช่นเดียวกัน ต้องมีเมตตาพรหมวิหารทั่วกันทุกคน แล้วสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุข

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
+ อย่าตัดสินคนอื่นจากการกระทำภายนอกของเขา
+ กล้าที่จะแสดงออกถึงการเป็นคนเที่ยงตรง ยุติธรรม และเรียกร้องให้คนรอบข้างรักความยุติธรรมเช่นเดียวกัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725