หน้าแถวและแนวทาง 01 การเคารพเชื่อฟัง

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 20764
row01.jpgการเคารพเชื่อฟัง
ความหมาย     
แสดงอาการนับถือ ไม่ล่วงเกิน ไม่ล่วงละเมิด ทำตามหรือประพฤติตามคำสั่ง หรือคำสอน
ข้อคิด  
“จงเคารพและให้เกียรติบิดามารดาเสมอ”

 
ประโยชน์ของการเคารพเชื่อฟัง               
1.นำมาฃึ่งคุณธรรมความกตัญญูรู้คุณ
2.รู้จักตอบแทนให้กับผู้มีพระคุณ 
3.ชีวิตและการงานเจริญก้าวหน้า 
4.ชีวิตมีความสุข และความยินดี เป็นที่รักของคนอื่น

โทษของการไม่เคารพเชื่อฟัง                   
1.กลายเป็นคนอกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณ
2.นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
3.ชีวิตและการงานไม่ประสบความสำเร็จ
4.ชีวิตไม่มีความสุข  ไม่เป็นเชื่อถือของคนอื่น

เนื้อหาในพระคัมภีร์             
“เจ้าทุกคน ต้องเคารพมารดาและบิดาของตน”  ( ลนต 19 : 2 )

 “จงยอมฟังกันและกัน ด้วยความเคารพในพระคริสต์”  ( อฟ 5 : 21 )

“ฝ่ายบุตร จงนบนอบเชื่อฟังบิดา มารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะ กระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระ บัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดี และมีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลก”  ( อฟ 6 : 1 – 3 )

 “ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง  เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า”   ( คส 3 : 20 )

“จงเคารพ และรักเขาให้มาก เพราะงานที่เขาได้กระทำ จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน”   ( 1 ธส 5 : 13 )

“ในทำนองเดียวกัน ท่านที่อ่อนอาวุโส  ก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่  อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน  ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระ คุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน”  ( 1 ปต 5 : 5 )


บทความ
                      
สิ่งที่ได้มาจากความเคารพ
         ความเคารพ คือการนบนอบนับถือในท่านผู้ทรงคุณความดีหรือมีพระคุณ คนที่รู้จักเคารพผู้อื่น
แสดงว่าไม่กระด้าง ไม่โอหัง ไม่ทะนงตน  ข้อนี้เป็นการประกาศนิสัยให้ปรากฎว่ามีนิสัยดี
จึงรู้จักเคารพ เพราะคนชั่วมีนิสัยเลวทราม หามีความเคารพผู้อื่นที่ทรงความดีหรือมีพระคุณต่อตนไม่


         การเคารพผู้ควรเคารพเมื่อแสดงไปแล้วหาใช่จะเป็นเพียงกิริยาอันผ่านพ้นล่วงเลยไม่พิจารณาให้ดี
 จะเห็นว่ามีคติเพราะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหลายประการกล่าวคือ

            1.ทำให้สำนึกตัวได้ว่า คนที่เจริญด้วยคุณความดียิ่งกว่าตนยังมีอยู่อีก จะได้พยายามทำตน
               ให้เป็นคนดีเยี่ยงท่าน อันสมควรได้รับความเคารพจากผู้อื่นทัวไปในภายหลัง
            2.เป็นการทำลายมานะ คือความถือตัว ว่าดีวิเศษกว่าผู้อื่น เมื่อทำลายมานะได้ 
                ย่อมเห็นข้อปฏิบัติอันควรปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงตนให้ดีขึ้น ประณีตขึ้นโดยลำดับ
            3.เป็นการผูกใจให้ผู้ใหญ่เมตตาปรารถนาดี ไม่ชิงชังและประกาศความไม่เป็นศัตรูให้ปรากฏ
            4.เป็นการอนุวัตร คือประพฤติตามธรรมเนียมอันดี ซึ่งบัณฑิตชนบัญญัติไว้
               และข้อที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือ ทำให้คนรู้จักประมาณตน ไม่เห่อเหิม  โอหัง  กระด้าง  
               ทะนงตน อันเป็นการปิดนิสัยที่ชั่วช้า เผยนิสัยดีของตนให้ปรากฏชัด

            เมื่อเคารพผู้ที่ควรเคารพ  ย่อมได้รับประโยชน์แก่ตนเองในปัจจุบันดังกล่าวมา  
                               จึงควรเป็นผู้หนักแน่นใน ความเคารพโดยทั่วกัน

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
                
 - มีความเคารพเชื่อฟัง พ่อ – แม่ ญาติผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ
 - มีความเคารพเชื่อฟังคุณครูผู้สอน และผู้ให้การอบรมทุกท่าน
- ไม่ควรแสดงกิริยา มารยาทที่ไม่ดี เช่น พูดคุยในห้องเรียน ในแถว แสดงสีหน้าไม่พอใจเมื่อถูกติเตียน  แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ถูกระเบียบ ฯลฯ  และไม่ควรดื้อดึงต่อผู้มีพระคุณ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725