บทวันทามารีอา ตามคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ฮิต: 11204

บทวันทามารีอา
ตามคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC 2675-2679)
       บทวันทามารีอามีแนวทางในการนำเสนอเช่นเดียวกับบทภาวนาต่างๆของพระศาสนจักรที่แบ่งออกได้เป็น 2 ตอน คือ ตอนแรก จะเป็นการ “สรรเสริญ” ความยิ่งใหญ่ขององค์พระเป็นเจ้า สำหรับกิจการต่างๆที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เรามนุษย์ ส่วนตอนที่สอง เป็นการ “อ้อนวอน” ของบรรดาลูกๆเพื่อให้ลูกๆได้ดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในที่นี้เราจะพิจารณาดูบทในทามารีอาในแต่ละตอนตามคำสอนของพระศาสนจักร

 

วันทามารีอา
       - เป็นคำทักทายของเทวดาคาเบรียล เทวดาที่พระเป็นเจ้าทรงส่งลงมาแจ้งข่าวสำคัญแก่พระแม่มารี พระเป็นเจ้าทรงให้เกียรติและยกย่องแม่พระมาก (เทียบ ลก 1,48; ศฟย 3,17ข)

เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน 
       - ทั้งสองประโยคนี้เป็นคำทักทายของเทวดาเช่นเดียวกัน เป็นการเสริมความหมายให้แก่กัน พระแม่มารีทรงเปี่ยมไปด้วยพระพร ก็เพราะว่ามีพระเป็นเจ้าประทับอยู่ (เทียบ ศฟย 3,14: 17ก)

ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญนักหนา
       - ตอนนี้เป็นคำทักทายของของนางเอลีซาเบ็ธเมื่อพระแม่มารีได้เสด็จไปเยื่ยม นางเอลีซาเบ็ธเป็นคนแรกที่เรียกแม่พระว่าเป็น “ผู้มีบุญ” ทั้งนี้โดยอาศัยการดลใจของพระจิตเจ้า (เทียบ ลก 1,41;48) การเป็นผู้มีบุญของพระแม่มารีนี้ก็เพราะว่าท่านมีความเชื่อ  เป็นความเชื่อเช่นเดียวกับที่อับราฮัมมี อับราฮัมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นำพระพรมาสู่นานาชาติ เช่นเดียวกันพระแม่มารีได้นำพระพรอันใหญ่หลวงมาสู่มนุษย์ชาติ คือการนำพระบุตรของพระเจ้ามายังโลก
  
สันตะมารี มารดาพระเจ้า 
       - เป็นคำทักทายของนางเอลีซาเบ็ธที่แสดงถึงความประหลาดใจที่มารดาของพระเจ้าอุตส่าห์เดินทางมาหานาง (เทียบ ลก 1,43)

โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้ และเมื่อจะตาย 
       - เป็นคำภาวนาที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เป็นการอ้อนวอนของลูกที่มีต่อแม่ การระลึกถึงความยิ่งใหญ่ ความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ ทำให้เรารู้จักตนเองได้ดีขึ้น เป็นต้นรู้ว่า ตัวเรายังเป็นคนบาปที่น่าสงสาร ยังพึ่งตนเองไม่ได้ จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระแม่ เรามนุษย์จึงมอบความวางไว้วางใจของเราไว้ในพระแม่ และ “เมื่อจะตาย” ขอให้พระแม่อยู่ที่นั้น เหมือนกับที่พระแม่อยู่ที่เชิงกางเขนของพระเยซู เพื่อนำเราไปหาพระเยซู พระบุตรของพระแม่ในเมืองสวรรค์ (เทียบ ยน 19,27)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008383129
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2369
2463
19672
13001
84477
8383129
Your IP: 18.206.238.176
2020-07-04 17:51

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725