ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2018 สังฆมณฑลราชบุรี
ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2018

สังฆมณฑลราชบุรี

ประเภทที่ 1 ประกวดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก”
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลชนะเลิศ
    เด็กชายชินาธิป  ยูงศิริกาญจน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
    เด็กหญิงกนกลักษณ์  นุชนารถ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
    เด็กหญิงมาลิสา  ไกรรอด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลชมเชย
    เด็กหญิงสุภัชชา  เทียมเสมอ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนารีวิทยา
    เด็กหญิงสุกัญชณาพร  อุทาโย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวีรศิลป์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลชนะเลิศ
    เด็กหญิงกัณฐิกา  หลีเกษม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนธีรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
    เด็กหญิงสิริยากร  กันทะลา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
    เด็กหญิงปิยาพัชร  รื่นเย็น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลชมเชย
    เด็กหญิงพรสวรรค์  สกุลเต็ม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
    เด็กหญิงธรรมาภรณ์  แดนสุริยานนท์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุชนศึกษา

ประเภทที่ 2 ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก”
รางวัลชนะเลิศ
    คุณครูสำเนา  ไทยทอง  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
    เด็กหญิงธนัชชา  ปานนิล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
    เด็กหญิงกชกร  เหลืองตระกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุชนศึกษา
รางวัลชมเชย
    เด็กหญิงอรวรรณ  เขียวแพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
    เด็กหญิงปุญญิศา  พัฒนประดิษฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนธีรศาสตร์

ประเภทที่ 3 ประกวดเขียนบทความ
หัวข้อ “บอกเล่าประสบการณ์การประกาศพระวาจาในชีวิตของฉัน”

รางวัลชมเชย
    คุณครูสิทธิโชค  ดำรงศักดิ์  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
    นางสาวผไทมาส  จงเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนารีวิทยา

ประเภทที่ 4 ประกวดแต่งเพลง “เพลงจากข้อความพระคัมภีร์”
รางวัลชมเชย
    คุณครูดิศพงษ์  จิตร์บำรุง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค

        
***หมายเหตุ***     
- การประกวดบทความและการประกวดแต่งเพลง ไม่มีผู้ได้รับรางวัลอันดับ 1-3
- ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
โดยคณะกรรมการฯ จะจัดส่งผลและรางวัลไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประกาศและมอบให้ในโอกาสวันพระคัมภีร์ 9 ธันวาคม 2018
- ผลงาน 3 ลำดับที่ได้รับรางวัลในแต่ละรายการ ได้เป็นตัวแทนของสังฆมณฑลราชบุรีส่งเข้าประกวดในรอบระดับชาติต่อไป
ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2018 สังฆมณฑลราชบุรี

เนื้อหาและบทเรียน