ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โอกาส "วันพระคัมภีร์ 2018"

::: จดหมาย ::: รายละเอียดการแข่งขัน ::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ :::

*** ผู้ที่ได้รับรางวัล 3 ลำดับจะเป็นตัวแทนสังฆมณฑลส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติ ***

เนื้อหาและบทเรียน