การเสด็จมาของพระผู้ช่วยเหลือ (ยน.16:5-15)

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 312

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การเสด็จมาของพระผู้ช่วยเหลือ
(ยน
. 16:5-15)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกถึง “บทบาทหน้าที่” ของบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน บาดหลวง ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรต่อบทบาทหน้าที่ของท่าน
 • เธอคิดว่าการที่แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันมีข้อดีอย่างไร
 1. คำสอน
 • บทบาทหน้าที่ของพระจิตเจ้า พระองค์เป็นผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งมาหาเราหลังจากพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระบิดาแล้ว พระองค์จะทรงแสดงให้เห็นความหมายของ “บาป” “ความถูกต้อง” และ “การตัดสิน”
 • “บาปของโลก” คือ การไม่เชื่อในพระเยซูเจ้า ผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาและเป็นพยานถึงพระบุตร
 • “ความถูกต้อง” คือ พระเยซูเจ้าทรงกลับไปจากที่พระองค์จากมา คือ พระองค์ประทับอยู่กับพระบิดาตั้งแต่แรกเริ่มนิรันดร บรรดาผู้มีความเชื่อจึงจะไม่เห็นพระองค์ด้วยสายตาอีกต่อไป แต่ด้วยสายตาแห่งความเชื่อที่ พระจิตเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้เราเข้าใจ
 • “การตัดสิน” คือ พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยความหมายของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าว่า เป็นคำตัดสินลงโทษซาตานเจ้านายของโลกนี้อย่างเด็ดขาด
 • พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าที่ไม่มีใครรู้ให้เป็นที่รู้จัก พระเยซูเจ้าเองก็ทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาให้เป็นที่รู้จักเช่นกัน ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้ามีล้วนมาจากพระบิดาทั้งสิ้น และเมื่อพระองค์กลับไปประทับกับพระบิดา รับพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงมีร่วมกับพระบิดาอีกครั้งตั้งแต่แรกก่อนสร้างสรรพสิ่ง พระจิตเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจในแผนการแห่งการไถ่กู้มนุษย์ ให้รอดพ้น

คำถาม

 • ใครเป็นผู้ทรงส่งพระเยซูเจ้ามาในโลก
 • หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปหาพระบิดา พระองค์ได้ทรงส่งผู้ใดให้แก่เรา
 • พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทหน้าที่อะไรในแผนการแห่งความรอดพ้น
 • ความสัมพันธ์ของพระบิดา พระบุตร และพระจิตเป็นอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • วอนขอพระจิตเจ้าได้ส่องสว่างความจริงที่พระเยซูเจ้านำมา เพื่อให้เราเข้าใจแผนการแห่งความรอดพ้น

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725