เพลงค่ายคำสอนราชบุรี 2010 พยาน...พระคริสต์

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: Administrator
ฮิต: 33689

เพลงพยาน….พระคริสต์
คำร้อง/ทำนอง คุณศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
เรามาเรียนคำสอน ได้ร่วมภาวนา รู้รักศรัทธา เพื่อวิญญาณรอดปลอดภัย
พระเยซูทรงนำ พวกเราก้าวเดินไป มอบแบบอย่างมากมายเพื่อไปทำให้เกิดผล
เมื่อพระเยซูได้ประทานพระจิต เปลี่ยนชีวิตให้เรากล้าหาญและมั่นใจ
เพื่อเป็นพยานถึงองค์ทรงชัย ด้วยวาจา ด้วยใจ พร้อมด้วยการกระทำ
เราจะเป็นพยานพระคริสต์ ประกาศชีวิตของพระองค์
เพราะรักมนุษย์จึงยอมสิ้นพระชนม์ ความรักพระองค์นั้นคือข่าวดี
เราจะเป็นพยานพระคริสต์ ให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผล
จะรัก รับใช้ เพื่อนพี่น้องทุกคน ด้วยรักดั่งองค์พระเยซู
ประกาศนามพระองค์ให้ก้องไกล จนสุดปลายแผ่นดิน.........พยานพระคริสต์


พยานแห่งรักของพระเจ้า
คำร้อง/ทำนอง บร.ภุมเรศ  ภูผา
ทางแห่งรักของพระองค์ รักรับใช้เพื่อทุกคน เสียสละอดทน ประกาศข่าวดีแก่ทุกคน
แบ่งปัน พระคุณพระพร  ให้อภัยกับทุกคน ให้พระองค์ทรงเป็น พลังของลูกทุกวัน
(รับ) พยานพระคริสต์ เพื่อคนทุกคน  พยานแห่งรัก  อุทิศตนเพื่อรับใช้
กล้าหาญ ไม่กลัวสิ่งใด นำคนกลับใจ เข้าในบ้านของพระองค์(รับ)
พยานแห่งรัก...ของพระเจ้า

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725