CCP 18.1 เด็กและเยาวชนในครอบครัว

posted by: CCP 18.1 มกราคม 1995
ฮิต: 4736
 ccp018.jpgบทเรียนที่       1 เดือนมกราคม 1995
หัวข้อเรื่อง       เด็กและเยาวชนในครอบครัว
จุดมุ่งหมาย     
พระเยซูทรงส่งเยาวชนไปประกาศข่าวดีในโลก

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

ภาพโลโก้ของเยาวชน

- ครูถามนักเรียนว่า ภาพโลโก้นี้มีอะไรบ้าง?
- เด็กตอบ เสากระโดง คลื่น ใบเรือ คนพายเรือ เรือ
- ครูถามความหาย

 เสากระโดงมีความหมายอะไร (พระคริสตเจ้า – กางเขน)
 ใบ มีความหมายอะไร  (พระจิต – ลม)
 เรือ มีความหมายอะไร (พระศาสนจักร)
 คลื่น มีความหมายอะไร (อุปสรรค)
 คนพายเรือ มีความหมายอะไร (คริสตชนทุกคน)

- ครูเฉลยความหมายต่างๆ ให้เด็กรู้

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

 ครูอธิบายที่มาของภาพโลโก้นี้และอธิบายความหมาย อีกครั้ง

 ภาพโลโก้นี้มาจากผลการประกวดโลโก้ในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นการให้ความหมายตามข้อใหญ่ใจความของสารของพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ถึงเยาวชนในปีนี้คือ “พระบิดาส่งเราฉันใด เราก็ส่งท่านไปฉันนั้น” ส่งไปทำอะไร? ไปประกาศข่าวดีในโลก เช่นเดียวกับในสมัยของพระเยซูเจ้าที่ได้ส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศข่าวดี

 ในภาพของโลโก้นั้นเป็นรูปเรือที่กำลังฝ่าคลื่นลม เสากระโงนั้นมีความหมายคือพระคริสตเจ้า (กางเขน) เพราะว่าเสากระโงนั้นทำมาจากไม้ไผ่ ไม้ไผ่นี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ ใบคือพระจิตเจ้า (ลม) เรือคือพระศาสนจักร คลื่นคืออุปสรรค คนพายเรือคือคริสตชนทุกคนรวมทั้งเยาวชนด้วย

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. “พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านไปฉันนั้น” (ยน 20:21) พระวาจานี้เองได้ปลุกใจมิสชันนารีรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้ละทิ้งบ้านช่อง พี่น้องลงเรือออกทะเลลึกไปประกาศข่าวดียังแดนไกล ต้องตรากตรำลำบากแสนสาหัส ผิดทั้งสถานที่ ผิดทั้งอากาศ ผิดทั้งอาหารการกิน ผิดทั้งผู้คน ผิดทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ก็ไม่มีใครย่นย่อ หลายคนต้องเอาชีวิตมาทิ้งเสียกลางทาง ส่วนใหญ่ก็มาตายแล้วฝากร่างฝังไว้ในแดนมิสซัง บ้างก็ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บบ้างก็ตายเพราะถูกเบียดเบียน

2. บัดนี้พระวาจาเดียวกันดังก้องมาถึงหูของเยาวชนผ่านทางพระสันตะปาปา พวกเราเยาวชนจ่ะทำประการใดดี? จะทำไขหูเสีย ทำเป็นไม่ได้ยินกระนั้นหรือ? อย่างนี้ก็ผิดวิสัยของเยาวชนคนกล้าผู้ซึ่งใครๆ ก็ยกย่องว่าชอบการเสี่ยงและท้าทาย เยาวชนอย่างเรานี่แหละได้เคยกู้บ้านกู้เมืองมาแล้วเมื่อ 14 ต.ค. และ 17 พ.ค. ยังจำได้ไหม? ฉะนั้นเราคงไม่อยู่เฉย แต่คงจะจับมือกันลุกขึ้นมากอบกู้ศาสนา กอบกู้ศีลธรรม กอบกู้อาณาจักรของพระเป็นเจ้า กอบกู้มนุษยชาติที่กำลังถูกย่ำยีทำร้ายในรูปแบบต่างๆ เช่น การข่มเหงคะเนงร้าย การละเมิดสิทธิมนุษยชน (โสเภณีเด็ก แรงงานเด็ก) การฆ่าผู้บริสุทธิ์ (ทำแท้ง) เป็นต้น

3. อาวุธที่เยาวชนต้องใช้เพื่อพิชิตความเลยร้ายเหล่านี้คือ การปลุกสำนึกของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน การประกาศยืนยันข่าวดีของพระเป็นเจ้า โดยเฉพาะข่าวดีเรื่องความรัก พยายามหาหนทางเปลี่ยนจิตใจหินของมนุษย์ให้กลับมาเป็นหัวใจเนื้อ คือ มีความรู้สึกต่อบาปบุญคุณโทษ ผิดชอบชั่วดี จะได้หันมาองคนอื่นๆ เหมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมโลก จะได้เลิกท่าทีที่เป็นอริต่อกัน และรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือกัน

4. ลำพังเยาวชนเองคงทำงานใหญ่นี้ไม่สำเร็จถ้าขาดพระเป็นเจ้าเป็นผู้สนับสนุนค้ำจุน เพราะฉะนั้นเยาวชนต้องหันเข้าหาพระเป็นเจ้า ต้องสวดภาวนาต้องรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะศีลแก้บาปและศีลมหาสนิท เพื่อพระองค์ผู้ทรงส่งเราไปจะได้ทรงติดตามช่วยเหลือเราต่อไปด้วย “ข้าพเจ้าเป็นคนหว่าน อะปอลโลเป็นคนรดน้ำ แต่พระเป็นเจ้าผู้ทำให้เจริญเติบโต (1คร 3:6) เราเป็นคนประกาศ แต่พระเป็นเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดผล เราจึงต้องสวดภาวนาพร้อมๆ กับประกาศข่าวดีจึงจะหวังผลได้

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจดจำ

1. ข้อใหญ่ใจความของสารของพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ถึง เยาวชนปีนี้คือ “พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านไปฉันนั้น” (ยน 20:21) ส่งไปทำอะไร? ไปประกาศข่าวดี

2. อาวุธที่เยาวชนต้องใช้พิชิตความเลวร้ายคือ การปลุกสำนึกของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน การประกาศยืนยันข่าวดีของพระเป็นเจ้าโดยเฉพาะข่าวดีเรื่องความรัก พยายามหาหนทางเปลี่ยนจิตใจหินของมนุษย์ให้กลับมาเป็นหัวใจเนื้อ

3. เยาวชนทำงานสำเร็จได้ต้องมีพระเป็นเจ้าเป็นผู้สนับสนุนค้ำจุนโดยหันเข้าหาพระเป็นเจ้า ต้องสวดภาวนา ต้องรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะศีลแก้บาปและศีลมหาสนิท

ข. กิจกรรม

“สอยดาว”
 
ครูนำฉลาก เขียนเกี่ยวกับงานแพร่ธรรมลงไป เช่น เฝ้าศีล เยี่ยมคนป่วย ไปวัดวันอาทิตย์ เยี่ยมคนชรา เยี่ยมคนตาบอด ช่วยงานวัดในเทศกาลคริสต์มาส ฯลฯ นำฉลากที่เขียนนี้ไปติดกับเปลือกท๊อฟฟี่ แล้วนำไปแขวนติดกับต้นไม้ เพื่อให้เด็กสอยดาว เมื่อได้ดาวแล้วให้อ่านให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน เพื่อเพื่อนๆ จะได้เป็นพยานว่า ตัวเองจะนำสิ่งที่สอยได้ไปปฏิบัติ

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008903017
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3
2655
4978
65895
86411
8903017
Your IP: 54.85.57.0
2021-01-26 00:01

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725