ทุกคนต้องมีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง

ทุกคนต้องมีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง
ประสบการณ์
            เราส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์แต่หลายครั้งเราไม่ได้ให้เด็กของเรามีพระคัมภีร์ประจำตัว การมีพระคัมภีร์เป็นบันไดขั้นแรกของการอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจังในชีวิต ถ้าแต่ละคนมีพระคัมภีร์ของตนเอง เขาสามารถขีดเขียนอะไรลงไปที่ตนเองได้อ่านหรือได้รับแรงบันดาลที่เกิดจากข้อความในพระคัมภีร์นั้น เมื่อเราสอนพระคัมภีร์ ถ้าเราอ่านให้เขาฟังอย่างเดียวเขาจะได้รับแต่เนื้อหาโดยรวมแต่ถ้อยคำวลีหรือประโยคแต่ละตอนเขาไม่สามารถจดจำได้ และอย่างลืมว่าทุกถ้อยคำเป็นคำดลใจที่มีประโยชน์ต่อเราทั้งนั้น
แนวความคิด
          ให้ทุกคนมีพระคัมภีร์เป็นสมบัติสวรรค์ส่วนตัว และให้เด็กได้อ่าน ได้เห็น ได้อ่านซ้ำๆ จากพระคัมภีร์ของเขาโดยตรง

วิธีการ
1.ให้เด็กทุกคนมีพระคัมภีร์ประจำตัว
2.เลือกพระคัมภีร์หรือใช้พระคัมภีร์จากหนังสือคำสอนที่ใช้สอนนั้น
3.ให้ผู้นำอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นให้เด็กๆฟัง หรือให้เด็กๆได้อ่านเองอย่างเงียบๆ
4.ให้เด็กเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งที่เขาประทับใจหรือบทเรียนที่พวกเขาวิเคราะห์ได้จากพระคัมภีร์นั้นมาแสดงเป็นละคร
5.ให้ใช้กระบวนการกลุ่มในการฝึกอบรมเสมอ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725