ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก
เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก

           เว็ปไซต์ montereybayparent.com ได้เผยแพร่ “เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก” ในโอกาสที่ฉลองสัปดาห์โรงเรียนคาทอลิกประจำปี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2020 โดยการสนับสนุนจากสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้รายงานระบุถึงสาเหตุที่ได้เขียนบทสรุปนี้ก็เพื่อเป็นให้เกียรติในโอกาสเฉลิมฉลองนี้

1. ผู้ปกครองเชื่อว่าคุณครูจะเป็นแบบอย่างในด้านศีลธรรมให้ลูก ๆ ของพวกเขาได้
             CARA (สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์) ยืนยันว่า การให้ “คุณค่าทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง” (strong moral values) ของโรงเรียนคาทอลิกเป็นเหตุผลลำดับสูงสุดที่ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ผู้ปกครองจำนวนมากที่เลือกการศึกษาคาทอลิกเพราะต้องการให้บุตรหลานของพวกเขาได้รับการอบรมที่ต่อเนื่องจากที่ได้รับจากทางบ้าน พวกเขามองหาสถานที่ที่จะมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อชีวิตความเชื่อทางศาสนาและชีวิตทางศีลธรรมให้บุตรหลานของพวกเขา

           ผู้ปกครองท่านหนึ่ง (Angela Savage) ที่ได้เลือกส่งบุตรสาวเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ชื่อ โรงเรียนซานตา คาทาลีนา ได้ให้เหตุผลหลายประการที่ได้ตัดสินใจเช่นนี้รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและปรารถนาที่จะมีโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ ทุกคน และเธอก็มีความสุขที่ได้ตัดสินใจเช่นนั้น อันเยลายืนยันว่า “การสอนศาสนา(คำสอน)ที่สม่ำเสมอ และกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยพัฒนาความเชื่อให้ลูกสาวของฉันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย”

2. ชีวิตประจำวันที่แสดงออกในความเชื่อคาทอลิกเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาพื้นฐานความเชื่อที่เข้มแข็งทางศาสนาในอนาคต
            บทเรียนประจำวันในความเชื่อคาทอลิกเสริมสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ โดยเชิงสถิติแล้วพบว่าเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังคงไปร่วมกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

           สืบเนื่องจากการศึกษาถึง “ทายาทที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุด” โรงเรียนคาทอลิกและการเลือกของผู้ปกครอง” (สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา) พบว่า “นักศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิกยังคงภาวนาประจำวัน ไปวัดบ่อยมากกว่าเดิม ยังคงรักษาเอกลักษณ์การเป็นคาทอลิกไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และยังถวายเงินมากกว่าให้พระศาสนจักร”

3. วัดและโรงเรียนคาทอลิกเสริมสร้างชุมชนเพื่อครอบครัว
           ครอบครัวต่าง ๆ ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนของวัดมีเวลาที่ง่ายกว่าที่จะพัฒนาความรู้สึกของการเป็นชุมชน (ชีวิตกลุ่ม) กับเพื่อน ๆ ลูกวัดด้วยกัน มีโอกาสที่จะพบปะ เป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือกัน ต้อนรับกัน สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและการไปมาหาสู่กัน ส่วนครอบครัวที่อยู่ในบริเวณอื่น ๆ ชุมชนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางหรือสถานที่ทุกคนสามารถมาพบปะกัน ได้

4. โรงเรียนคาทอลิกและสังฆมณฑลช่วยให้ทุนการศึกษา
           การศึกษาคาทอลิกเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนอาจะมีค่าเทอมแพงกว่า แต่โรงเรียนคาทอลิกและสังฆมณฑลให้ความช่วยเหลือครอบครัวของวัดและครอบครัวอื่น ๆ ที่มีความต้องการได้

5. ให้คุณภาพการศึกษาที่ดี
           โรงเรียนคาทอลิกมีคุณภาพการศึกษาที่สูง จากผลสำรวจของสมาคมโรงเรียนคาทอลิกแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่า ร้อยละ 99 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเรียนจบการศึกษา และร้อยละ 88 เข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย โดยทั่วไปในการสอบวัดผลทั้งระดับชาติและระดับมาตรฐาน โรงเรียนคาทอลิกดีกว่าโรงเรียนของรัฐและเอกชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ 20

(เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เชิญ www.dioceseofmonterey.org/catholic-schools)

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png3.png0.png8.png7.png
วันนี้616
เมื่อวานนี้3312
สัปดาห์นี้11349
เดือนนี้100684
ทั้หมด223087

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 03:51