ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสอนเรื่องศีลมหาสนิท  (เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก)
การสอนเรื่องศีลมหาสนิท 
(เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก)
เราเชื่ออะไร?
เราเชื่อพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
- พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อแสดงให้เรารู้และสัมผัสความรักของพระเจ้า วิธีหนึ่งก็คือเลี้ยงอาหารให้ประชาชน
- ในระหว่างอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พระเยซูทรงเปลี่ยนขนมปังและเหล้าองุ่นให้เป็นร่างกายและโลหิตของพระองค์
- คาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูประทับอยู่อย่างแท้จริงในแผ่นปังและเหล้าองุ่น หลังจากที่ได้รับการเสก(อวยพร)จากพระสงฆ์
- เราเรียกพระเยซูเจ้าว่า “ปังแห่งชีวิต”
- เราเรียกศีลศักด์สิทธิ์แห่งพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าว่า “ศีลมหาสนิท” หรือ “พิธีบูชาขอบพระคุณ” (มิสซา)
 เราเป็นใคร?
 เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก
- ศีลมหาสนิท (หรือพิธีบูชาขอบพระคุณ) เป็นทั้งมื้ออาหารและการบูชา
- ศีลมหาสนิทเป็นการทำให้การเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายและความตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเกิดขึ้นจริงอีกครั้งหนึ่งบนพระแท่น
- ในพิธีบูชาขอบพระคุณมีสองภาคส่วนที่สำคัญ คือ ภาควจนพิธีกรรมและภาคศีลมหาสนิท
- พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการระลึกถึงชีวิตและการยอมมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขน
- พระสงฆ์จะกล่าวถ้อยคำที่พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้และกระทำตามที่พระเยซูได้ทรงกระทำในภาคศีลมหาสนิท
- แผ่นปังและเหล้าองุ่นจะได้รับการเสก(อวยพร)จากพระสงฆ์ซึ่งเรียกว่า "การเสกศีล”

เรามีหน้าที่อะไร?
เราจะต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า
- พระเยซูทรงมอบตัวพระองค์เองให้เราในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตทุกครั้งในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ศีลมหาสนิท (หรือพิธีบูชาขอบพระคุณ) เป็นการภาวนาที่สำคัญที่สุดของพระศาสนจักรคาทอลิก
- วันอาทิตย์ยังเรียกว่า “วันสับบาโต” หรือ “วันพระเจ้า” เป็นวันที่เราคริสตชนมาขอบคุณพระเยซูเจ้าที่ได้มอบชีวิต ความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- สำหรับเราคาทอลิก วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองบังคับ หมายความว่าเราจะต้องมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและละเว้นการทำงานที่ไม่จำเป็น
- เรามีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท เรากลับกลายเป็น “ร่างกายของพระเยซูคริสต์” โดยผ่านทางศีลมหาสนิท
- เพื่อจะเข้าใจศีลมหาสนิทอย่างดีเราควรรู้เรื่องเหล่านี้ ได้แก่ การทวีขนมปังและปลา อาหารค่ำครั้งมื้อสุดท้ายและการเดินทางไปเอมมาอุส
- เพื่อฉลองศีลมหาสนิทอย่างมีความหมายเราควรรู้และสวดภาวนาบทต่าง ๆ นี้ได้ ได้แก่ การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน บทข้าแต่พระบิดา บทวันทามารีย์ บทพระสิริรุ่งโรจน์ และบทตอบรับในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- เพื่อการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณได้อย่างมีความหมาย เราควรเรียนรู้และอธิบายคำสำคัญ ๆ เหล่านี้ได้ เช่น พระแท่น ศีลมหาสนิท พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า แผ่นปัง กาลิกส์ ผอบศีล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว การเสกศีล การอดอาหาร พระหรรษทาน วจนพิธีกรรม พิธีศีลมหาสนิท มิสซา จานรองศีล การมอบตนเป็นเครื่องบูชา ตู้ศีลมหาสนิท

เนื้อหาและบทเรียน