ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย การสอนคำสอนเด็กอายุ 10-11-12 ปี
โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กอายุ 10-11-12 ปี

เราเชื่ออะไร?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- การเผยแสดงเป็นความรู้ที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร พระคัมภีร์และธรรมประเพณีเป็นบ่อเกิดการเผยแสดงของพระเจ้า
- ความรักที่ไม่สิ้นสุด การดูแลเอาใจใส่ ความยุติธรรม และความดีที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนแสดงออกผ่านทางพันธสัญญา พันธสัญญาเป็นความทุ่มเทและคำมั่นสัญญาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
- พระเยซูเจ้าได้รับชื่อว่า พระเมสสิยาห์ (หมายความว่า “ผู้ได้รับเจิม”) เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้พันธสัญญาเดิมสำเร็จสมบูรณ์และจัดตั้งพันธสัญญาใหม่
- พระเยซูเจ้าอธิบายความหมายของพระอาณาจักรของพระเจ้าว่า เป็นการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีสันติสุข ยุติธรรม และความรัก
- พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งในวันสิ้นโลกเพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
- พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นจากบุคคลที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเพื่อบอกความจริงที่พระเจ้าต้องการบอกเรา
- พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมประกอบด้วย 46 เล่ม และพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วย 27 เล่ม
- พระจิตเจ้ายังคงดลใจและนำทางประชากรของพระเจ้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เราเป็นใคร?
เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- อับราฮัมได้ชื่อว่าเป็น "บิดาแห่งความเชื่อ" ท่านเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อให้เราทุกคน
- ประกาศกได้รับหน้าที่ให้พูดเกี่ยวกับพันธสัญญาของพระเจ้า และเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนหันกลับมาดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระเจ้า
- คริสตชนมีรากฐานความเชื่อและวัฒนธรรมจากศาสนายิว
- พระนางมารีย์เป็นรูปแบบที่ครบครันของความเชื่อ เพราะพระแม่ได้ตอบรับการเป็นมารดาของพระเยซูในโลกนี้
- ผู้ที่เขียนพระวรสารทั้งสี่ฉบับเรียกว่าผู้นิพนธ์พระวรสาร ได้แก่ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น
- พระวรสารได้รับเกียรติเป็นพิเศษเพราะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซู
- กิจการอัครสาวกบอกให้เรารู้เรื่องการเสด็จลงมาของพระจิตเจ้าและเรื่องการดำเนินชีวิตของคริสตชนหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์
- บทจดหมายต่าง ๆ บอกเราเกี่ยวกับความเชื่อของกลุ่มคริสตชนในยุคแรกเริ่ม นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายหลายฉบับ
- ในรอบปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรเราฉลองเรื่องการไถ่บาปที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ในชีวิต ความตาย การกลับคืนชีพ และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า และยังเป็นการฉลองเพื่อให้เกียรติพระนางมารีย์และบรรดานักบุญอีกด้วย
- คริสตชนคาทอลิกเฉลิมฉลองวันของพระเจ้า โดยการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของคริสตชน

เราต้องทำอะไร?
เราจะต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ที่ดีหมายความว่า เราให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของโลกด้วยความรับผิดชอบ
- บุคคลที่รับศีลล้างบาปแล้วได้รับการเรียกให้เป็น “นักบุญ” พวกเขาเป็น “พระวิหารของพระจิตเจ้า”
- ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วมีส่วนร่วมในการเป็น สงฆ์ของพระคริสต์ เป็นประกาศกและกษัตริย์ เป็นครูและเป็นผู้รับใช้ศักดิ์สิทธิ์
- เรามีส่วนร่วมในชีวิตของชุมชนวัดได้หลายวิธี
- พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่าเราจะมีความสุขและมีชีวิตนิรันดรจากคำสอนเรื่อง “ความสุขแท้จริง”
- การเป็นศิษย์พระคริสต์หมายความว่า เราได้รับการเชื้อเชิญให้มารับใช้ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และพระศาสนจักร
- ความยุติธรรมในสังคมเป็นการรับผิดชอบของศิษย์พระคริสต์ทุกคน
- เราแต่ละคนมีสถานะชีวิตที่แตกต่างกัน และมีการเติบโตพัฒนาขึ้นในแต่ละขั้นตอน นี่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า
- เรื่องเพศ เพศของเราเป็นของขวัญจากพระเจ้า เรื่องเพศเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก สังคมและจิตใจ
- เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องคิดถึงความหมายของการเดินทางไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าหรือที่เรียกว่าสวรรค์
- เราควรเรียนรู้และอ่านพระวรสารทั้งสี่
- เราควรเรียนรู้และใช้ผลและพระคุณเจ็ดประการของพระจิต
- เราควรเรียนรู้และเข้ามีส่วนร่วม ในการทำกิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต ผลของพระจิต พระคุณของพระจิต และพระกฎทอง

เนื้อหาและบทเรียน