ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย การสอนคำสอนเด็กวัย 7-8- 9 ปี

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กวัย 7-8- 9 ปี

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- พระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระจิต
- ทั้งสามพระบุคคลคือ องค์พระเจ้าหนึ่งเดียว
- วิธีการที่เราแสดงออกว่าเราเชื่อในพระตรีเอกภาพ เช่น การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน และการสวดบทสัญลักษณ์ของอัครสาวก (ข้าพเจ้าเชื่อ)
- พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้
- พระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตลงมาเพื่อช่วยเราในการตัดสินใจให้ถูกต้อง และเลือกที่จะดำเนินชีวิตที่ดีอย่างที่พระเยซูเจ้าได้กระทำ
- เพื่อน ๆ ของพระเยซูเจ้าได้รับพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต (วันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา)
- พระคุณของพระจิตมี 7 ประการ ได้แก่ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรงพระเจ้า

เราเป็นใคร ?
เราอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- คาทอลิกในประเทศไทยให้เกียรติพระนางมารีย์เป็นอย่างมาก
- คริสตชนกลุ่มแรกที่ได้ติดตามพระเยซูเจ้า ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมชนคริสตชน ที่เรียกว่า “พระศาสนจักร”
- พระศาสนจักรของคริสตชนมีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก
- คริสตชนเรียกวันอาทิตย์ว่า “วันของพระเจ้า” วันอาทิตย์เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า
- วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์บังคับสำหรับคาทอลิก ตามบัญญัติของพระศาสนจักร คาทอลิกทุกคนต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในค่ำวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
- คาทอลิกยังมีวันฉลองบังคับอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งตามบัญญัติของพระศาสนจักร คาทอลิกจะต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองบังคับด้วย
- รอบปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรประกอบด้วย เทศกาลต่าง ๆ ดังนี้ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทศกาลคริสตสมภพ เทศกาลมหาพรต เทศกาลปัสกา และเทศกาลธรรมดา และยังรวมถึงวันฉลองพิเศษเพื่อให้เกียรติแด่พระนางมารีย์และนักบุญทั้งหลาย
- ประชากรของพระเจ้ายังเรียกว่ากลุ่มผู้มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ (สหพันธ์นักบุญ)
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และบุคคลที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
- พระสันตะปาปาเป็นพระสังฆราชของกรุงโรมและเป็นผู้อภิบาลพระศาสนจักรทั่วโลก
- วัดเป็นสถานที่พิเศษของเรา คาทอลิกทุกคนเป็นสมาชิกของวัดใดวัดหนึ่งเพื่อนมัสการพระเจ้า เรียนรู้และปฏิบัติศาสนกิจที่ส่งเสริมความเชื่อภายใต้การนำของพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช
- ครอบครัวถูกเรียกกว่าเป็น “พระศาสนจักรระดับบ้าน” หรือ “พระศาสนจักรในบ้าน" เพราะ เราได้เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อจากบ้านเป็นสถานที่แรก

เราต้องทำอะไร ?
เราต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ที่ดีหมายความว่าเราแบ่งปันเวลา ความสามารถ และทรัพย์สินของเราให้พระศาสนจักรและประชากรของพระเจ้า
- พระหรรษทานเป็นชีวิตของพระเจ้า เป็นการมีส่วนร่วมในชีวิตของพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์
- ศีลศักดิ์สิทธิ์คือเครื่องหมายที่มองเห็นได้ที่เราเฉลิมฉลองชีวิตของพระเจ้า
- เราทุกคนได้รับเรียกให้รับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์โดยผ่านทางศีลล้างบาป
- คนที่แต่งงานได้รับเรียกให้รับใช้พระเจ้าโดยการสร้างครอบครัว
- คนโสดได้รับเรียกให้รับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์โดยส่วนตัวของเขาหรือโดยการเข้าร่วมในหมู่คณะนักบวช
- พระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกรได้รับการเรียกและเข้ารับพิธีศีลบวชเพื่อนำพระศาสนจักร และรับใช้ประชากรของพระเจ้าโดยผ่านทางศีลบวช
- พระเยซูเจ้าได้สรุปพระบัญญัติ 10 ประการด้วยกฎทองที่ว่า จงรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
- การภาวนามีหลายประเภท เช่น การสรรเสริญ ถวายพระพร วอนขอ ขอบพระคุณ และขอโทษ
- บทสดุดีเป็นบทภาวนาพิเศษหรือเป็นบทเพลงที่ใช้ขับร้องที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว
- เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต่างมีความเท่าเทียมกันในแผนการสร้างของพระเจ้า
- มนุษย์เราเติบโตและพัฒนาในระดับที่แตกต่างกันและด้วยวิธีที่แตกต่างกัน นี่คือแผนการของพระเจ้า
- เรื่องสำคัญที่ควรจะคิดอยู่เสมอว่าการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิกมีความหมายที่แท้จริงอย่างไร
- เราควรเรียนรู้และภาวนา บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) และการสวดสายประคำ
- เราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามพระบัญญัติและปีพิธีกรรม

เนื้อหาและบทเรียน