ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสอนคำสอนเด็กอายุ 5-6-7 ปี
โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย
การสอนคำสอนเด็กอายุ 5-6-7 ปี

เราเชื่ออะไร ?
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงประกอบด้วยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- พระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หนังสือที่จะบอกเราเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน
- พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีภาพลักษณ์ของพระเจ้าและมีความเหมือนพระเจ้า
- พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนรู้จัก รัก และรับใช้พระเจ้า และที่สุดจะได้รับความสุขตลอดนิรันดร์ในเมืองสวรรค์
- พระบิดา พระบุตร และพระจิต ต่างมีส่วนในการเป็นพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน
- พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพี่ชายและเป็นเพื่อนของเรา
- พระเยซูทรงส่งพระจิตลงเพื่อช่วยเราให้สามารถดำเนินชีวิตให้เหมือนพระเยซูได้

 

เราเป็นใคร ?
เราอยู่ในพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

- พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า และยังเป็นมารดาฝ่ายจิตของเราทุกคนอีกด้วย
- บรรดานักบุญเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนที่รักพระเยซูเจ้ามาก และอยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์
- บรรดาทูตสวรรค์เป็นผู้ส่งข่าวพิเศษของพระเจ้า พวกท่านเฝ้าปกป้องคุ้มครองพวกเรา
- พระศาสนจักรเป็นชุมชน (หรือครอบครัว) ของประชากรของพระเจ้า
- พระศาสนจักรยังเป็นบ้านพิเศษที่ครอบครัวของพระเจ้ามาร่วมชุมนุมกันเพื่อภาวนาและนมัสการพระเจ้า
- เราแสดงความเคารพพระเจ้าและบุคคลของพระเจ้าด้วยการพนมมือไหว้ ก้มศีรษะ คุกเข่า ย่อเข่า ยืน นั่งตัวตรง เงียบ รับฟัง และขับร้องเพลงขณะที่เราอยู่ในวัด
- ในรอบปีของพระศาสนจักรเราฉลองชีวิตของพระเยซูเจ้า รวมถึงวันพิเศษที่เราให้เกียรติแด่พระนางมารีย์และบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
- พระเจ้าทรงให้เราได้เข้ามีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์โดยผ่านทางการรับศีลล้างบาป ซึ่งทำให้เรากลับกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า
- น้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำเสก) เตือนเราให้คิดถึงศีลล้างบาป

 

เราต้องทำอะไร ?
เราต้องตอบสนองในฐานะศิษย์พระคริสต์โดยการช่วยกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าหมายความว่าให้เราเคารพและดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า สิ่งสร้างของพระเจ้ารวมถึงบรรดาสัตว์ ต้นไม้ พืช ดิน น้ำ ทรัพยากรต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
- เราต้องเคารพและรักผู้อื่นแม้ว่าเขาจะแตกต่างจากเรา
- มีวิธีการทั้งที่ดีและเลวร้ายในการให้และรับความรัก
- เราควรคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า
- ครอบครัวของเราเป็นสถานที่แรกที่เราเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าและภาวนาต่อพระเจ้า
- "การภาวนาจากใจ" เป็นการใช้ความคิดและคำพูดของเราเองเพื่อพูดคุยกับพระเจ้า
- เราสามารถภาวนาโดยการใช้คำพูดของเราเอง (ภาวนาจากใจ) และการภาวนาจากบทภาวนา หรือบทพิธีกรรมที่เราได้เรียนรู้จากครอบครัวของเราและใช้ท่าทางในการภาวนา เช่น ภาวนาหลังอาหาร บทพระสิริรุ่งโรจน์ ภาวนายามเช้า บททูตสวรรค์ของพระเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน