ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน
           เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2022 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี  เป็นวิทยากรอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนนักบุญเปโตรหัวข้อ "ครูเปโตร ก้าวเดินไปด้วยกัน" มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีพลังในการทำหน้าที่ในโรงเรียนต่อไปอย่างดี มีผู้เข้าร่วม 144 ท่าน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์