ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2

          วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2022 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดการอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน” ณ หอประชุมไมเคิลรัว โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 84 ท่าน จาก 9 โรงเรียน 1 วิทยาลัย โดยคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

           จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูคาทอลิกในการใช้พระพรและความสามารถของตนเพื่อเป็นประจักษ์พยานความเชื่อท่ามกลางเด็ก ๆ และเพื่อนครูด้วยกัน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
อบรม 1 เชิญชวนให้ครูคาทอลิกได้ไตร่ตรองว่าตนได้ใช้พระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้อย่างไรบ้าง (1 คร. 12:4-11)

อบรม 2 เป็นกิจกรรมเสริมความรู้และให้ข้อคิด หัวข้อ “พระกายของพระคริสตเจ้า” (1 โครินธ์ 12:12–30) โดยได้เป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
1 อวัยวะที่หายไป (1 โครินธ์ 12:14–16)
2. ทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน (1 โครินธ์ 12:17–20)
3. Pin a body part on the body (1 โครินธ์ 12:21–24)
4. ไปไหนไปกัน (1 โครินธ์ 12:25-26)

อบรม 3 เป็นการทบทวนถึงหน้าที่ที่เราแต่ละคนได้รับจากศีลล้างบาป เพื่อให้ครูได้ตระหนักว่า เมื่อเราได้รับศีลล้างบาปมิใช่เป็นแค่บุตรของพระเจ้าเท่านั้น แต่เรายังได้รับพระพรพิเศษ ซึ่งทำให้เรามีส่วนในความรับผิดชอบและพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า ที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียนและในชุมชนของเรา

           ปิดการอบรม ด้วยพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและให้ข้อคิดว่าเราเป็นลูกของพระบิดา ดังนั้น พวกเราโชคดีและพวกเราเป็นความหวังของพระศาสนจักร เป็นความหวังของโรงเรียน และเป็นความหวังของวัด และเชิญชวนให้ทุกคนมาวัดในวันอาทิตย์เพื่อร่วมเป็นเอกภาพ มีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ เป็นศิษย์พระคริสต์ ดำเนินชีวิตเป็นประชากรของพระเจ้า ก้าวไปด้วยกัน

ภาพข่าวโดย คุณครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร

 

เนื้อหาและบทเรียน