ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความหวัง คืออะไร ?

📍ความหวัง คืออะไร ?
       YOUCAT 308 บอกเราว่า... ความหวัง คืออนุภาพซึ่งปรารถนาอย่างมั่นคงและแน่วแน่ว่าสิ่งที่เรากระทำในโลกนี้ คือการสรรเสริญพระเจ้าและการรับใช้พระองค์นั้นเป็นความสุขแท้จริงของเราซึ่งพระเจ้าทรงเติมเต็มเราและให้เราได้พบบ้านสมบูรณ์สุดท้ายในพระองค์ (CCC 1817-1821, 1843)

💟 ความหวัง คือ ความไว้วางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราในสิ่งสร้าง ในบรรดาประกาศก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเยซูคริสตเจ้า แม้เรายังมองไม่เห็นก็ตาม พระเจ้าประทานพระจิตของพระองค์แก่เราเพื่อให้เรามุ่งมั่นในความจริงอย่างพากเพียร

💟 สิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดร​ หมายความว่าประตูที่เราเคาะมาตลอดในชีวิตนั้น​ที่สุดก็เปิดออกให้เราซีเอ็ส เลวิซ (1898-1963)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์