ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คนยากจนมีไว้เพื่อคริสตชน หมายความว่าอย่างไร
คนยากจนมีไว้เพื่อคริสตชน หมายความว่าอย่างไร ?

YOUCAT 449 บอกเราว่า…
💟ความรักต่อผู้ยากจนต้องเป็นเครื่องหมายเด่นชัดสำหรับคริสตชนในทุกยุคสมัย คนจนสมควรได้รับ ไม่เพียงแค่การให้ทานเท่านั้น แต่จำเป็นต้องได้รับความยุติธรรมด้วย คริสตชนมีหน้าที่พิเศษในการแบ่งปันทรัพย์สินที่มี องค์พระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างของเราในความรักต่อผู้ยากจน (CCC2443-2446)

💟"ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา" (มธ 5:3)

💟นี่เป็นประโยคแรกในบทเทศน์บนภูเขาของพระเยซูเจ้า ความยากจนมีทั้งด้านวัตถุ อารมณ์สติปัญญาและจิตใจ คริสตชนต้องเอาใจใส่ต่อผู้ยากจนในโลกด้วยความเข้าใจ ความรัก และความพากเพียร

💟สุดท้ายแล้ว คริสตชนจะถูกพิพากษาในวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้ยากจน "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราเอง (มธ 25:40)

เนื้อหาและบทเรียน