ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  06 เมษายน 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 51 เหตุผลที่ยังมีชาวคานาอันเหลืออยู่ (วนฉ.
2:22)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
EP.51 เหตุผลที่ยังมีชาวคานาอันเหลืออยู่ (วนฉ.
2:22)
หลังจากโยชูวาได้ถึงแก่กรรมแล้ว เพราะชาวอิสราเอล ประชากรเลือกสรรได้ละเมิดพันธสัญญา ไม่ได้ทำตามแบบอย่างของบรรพบุรุษที่เชื่อฟังบทบัญญัติ พระยาห์เวห์จึงทรงปล่อยชนชาติต่างๆไว้ในแผ่นดินคานาอัน เพื่อลงโทษความไม่ซื่อสัตย์และจะทรงทดสอบดูว่า ชาวอิสราเอลจะหันกลับมาเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ อีกเหตุผล คือ เพื่อให้ชนต่างชาติเหล่านี้ มีเวลาสำนึกตน และกลับใจมายอมรับพระองค์ ดังที่ได้ตรัสแก่อับราฮัมว่า “บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่าน" ทุกวันนี้ พระเจ้ายังทรงทดสอบว่า เราได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์หรือไม่ และทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับพระพรจากพระองค์ ให้ผู้ที่รู้จักเรา ได้เปิดใจ และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน