ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Bible Contest สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 12
Bible Contest สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 12

           เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ได้จัดการแข่งขันไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 1 ข้าพเจ้าเชื่อ" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 360 คน


               โครงการ "ไบเบิ้ลคอนเทต์" เป็น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์และเรียนคำสอนในโรงเรียน โดยได้กำหนดหัวข้อศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  ซึ่งในโอกาสปีแห่งความเชื่อ จึงได้กำหนดให้ศึกษาคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกภาค 1 "ข้าพเจ้าเชื่อ" มีการทดสอบความรู้ในโรงเรียน  โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ออกไปทดสอบส่งไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อทดสอบความรู้ความจำของเด็ก ๆ หลังจากได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาและได้จัดการแข่งขัน "ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 12  " ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คุณครูและเด็ก ๆ ศึกษากันอย่างเข็มข้นมากขึ้น

             บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้  เริ่มเปิดการแข่งขันโดยมีคุณพ่ออุปสังฆราชไพยง  มนิราช เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและตัดริ้บบิ้นลูกโป่งเปิดการแข่งขัน  ทุกคนร่วมกันร้องและเต้นเพลง "จงมีความเชื่อมั่นคง" จากนั้น  จึงแยกย้ายไปแข่งขัน  ซึ่งจัดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท  5  ระดับ  คือ

1 การแข่งขันระดับอนุบาล
: สวดประกอบท่าทาง “บทข้าพเจ้าเชื่อ”        
รางวัลชนะเลิศ
    โรงเรียน    สารสิทธิ์พิทยาลัย
      1.เด็กชายจิรกร    สมบูรณ์ศิริ        อ.2
      2.เด็กชายณัฐดนัย    เสียงไพเราะ    อ.2
      3.เด็กชายวีรภัทร    กิจฉลอง               อ.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    นารีวิทยา
    1.เด็กชายธนภัทร    อมรรัตน์ธำรางค์    อ.3
    2.เด็กหญิงวรินรำไพ    อ่างหิรัญ        อ.3
    3.เด็กหญิงรมิตา    พลเสน        อ.3
    4.เด็กหญิงเขมิสรา    ฉัตรวุฒิชัย        อ.3
    5.เด็กหญิงพรรณวรรณกร   สุขสว่าง    อ.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวุฒิ
    1.เด็กหญิงชญานิศ    ทิชาชาติ        อ.3
    2.เด็กหญิงพิชญาวรีย์    ชุ่มปรีชา        อ.3
    3.เด็กหญิงจิดาภา    สุจิรพจีกุล             อ.3    
    4.เด็กหญิงปภาวี    เพิ่มลาภ        อ.3
    5.เด็กหญิงธัญรดา        พึ่งฮั้ว        อ.3    

โรงเรียน    วีรศิลป์
    1.เด็กชายคุณานนท์    นาดี        อ.2
    2.เด็กหญิงพิชญา    ใจซื่อ        อ.2
    3.เด็กชายอิสระ         อภิพงศ์วัฒนกุล    อ.3
    4.เด็กชายวีรพล    ว่องประเสริฐ    อ.3
    5.เด็กหญิงรัตน์รวี       ชัยกิจตระกูล    อ.3
                               
 2 การแข่งขันระดับประถมศึกษาต้นต้น
: ตอบคำถาม “หนูทำได้”

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
    1.เด็กชายชนาภัทร    มหอมตพงษ์    ป.1
    2.เด็กชายศิวัช    ลิ้มไพเราะ        ป.2
    3.เด็กหญิงชุติมณฑน์   ชวนะนิกุล        ป.3
    4.คุณครูยุพา     ประยูรชาญ        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    อุดมวิทยา
    1.เด็กชายคมชาญ    ทนุผล        ป.1
    2.เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน    จีนาภักดิ์        ป.2
    3.เด็กชายจิรสิฏฐ์       เกษมสุข        ป.3
    4.คุณครูสุภาภรณ์      ช้อยเครือ        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    วีรศิลป์
    1.เด็กหญิงณีชกมล    สุภาพ        ป.1
    2.เด็กหญิงภครพรรณ    สัทธาพิทักษ์    ป.2
    3.เด็กหญิงพรนภัส      เลาหศิริ             ป.3
    4.คุณครูวิรัญอร          ระดมกิจ        

3.การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย
: แสดงละครประยุกต์ หัวข้อ “ชีวิตกับความเชื่อ”

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    ดรุณาราชบุรี
    1.เด็กชายธนภัทร    ใจชื่น        ป.4
    2.เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ว่องวารี        ป.4
    3.เด็กหญิงกฤตพร    รำพรรณ์        ป.5
    4.เด็กชายกลทีป์    อัยราน้อย        ป.5
    5.เด็กชายชาตโยดม    ช้อยเครือ        ป.5
    6.เด็กหญิงณัชชา    กอประเสริฐถาวร    ป.6
      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    วีรศิลป์
    1.เด็กหญิงพีรดา    วีระศิลป์        ป.4
    2.เด็กหญิงกชกร    ธวัชวงค์        ป.4
    3.เด็กหญิงญาณิศา    ขันทวี        ป.4
    4.เด็กหญิงดีลดา    แห่งธานีราเมศ    ป.4
    5.เด็กหญิงพิมพ์ชไม    ใคร่ครวญ        ป.4
    6.เด็กชายวิทย์วศิน    ระดมกิจ        ป.4
    7.เด็กชายคุณานนท์    ชัยกิจตระกูล    ป.4
    8.เด็กชายชัยวัฒนา    เขมะนุเชษฐ์    ป.4
    9.เด็กชายธนพล    นาดี        ป.4
    10.เด็กหญิงคริสตินา    คัลเล็น        ป.5
    11.เด็กชายปวิตร    สมบุญ        ป.5
    12.เด็กชายเบญจมินทร์  โสทน        ป.5
    13.เด็กชายชัยชนะ    สิงห์เสวก        ป.5
    14.เด็กหญิงเปรมกมล    ไชยวงศ์        ป.6
    15.เด็กหญิงปาณิศา    ปรัชญาคุณ    ป.6
    16.เด็กหญิงวณิชญาพร   เครือพันธศักดิ์    ป.6
    17.เด็กชายกิตติภัทร์    ระดมกิจ        ป.6
    18.เด็กชายประพัฒน์ภูมิ  หอมสง่า    ป.6
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวิทยา    
    1.เด็กหญิงทิพย์ศร    ติมนาค        ป.4
    2.เด็กหญิงวรณัน    ประสูติแสงจันทร์    ป.5
    3.เด็กหญิงสุพิชญา    ภูมิพัฒนไชย    ป.5
    4.เด็กหญิงศิรประภา    หลีจงงิ้ว        ป.6
    5.เด็กหญิงภัทรกันย์    กิจเต่ง        ป.6
    6.เด็กหญิงกวิสรา    จันทร์จรูญ        ป.6
    7.เด็กชายวุฒินันท์    ตนประเสริฐ    ป.6
    8.เด็กชายเดชสิทธิ์    จันทร์วิจิตรกุล    ป.6
    9.เด็กชายธนดล    บุญคุ้มครอง    ป.6    

4.การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   ประกวดร้องเพลง : “The Voice of Faith”
    
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    เทพินทร์พิทยา
    1.เด็กชายสาธิต    มั่นคง    ม.3
      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    นารีวิทยา    
    1.เด็กหญิงอิสรีย์    ยอแซฟ    ม.1
    2.เด็กหญิงดรัลรัตน์    แสงเป่า    ม.2
    3.เด็กหญิงภาวิตา    ศรีคง    ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวุฒิ    
    1.เด็กหญิงสุชาดา    ลุ่มจันทร์        ม.2
    2.เด็กหญิงไอลดา    เที่ยงตรง        ม.3
    3.เด็กหญิงจิรัชยา    ว่องประชานุกูล    ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    อนุชนศึกษา
    1.เด็กหญิงลลิตา    วงษ์ท่าเรือ        ม.2
    2.เด็กหญิงฐิติมา    วงษ์ท่าเรือ        ม.2


5.การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วาดภาพระบายสีชอล์ค
หัวข้อ “ข้อความเชื่อที่ฉันประทับใจ และมีผลทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น”
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    นารีวุฒิ
    1.น.ส.กฤติยา    วงศ์นีรนาท    ม.6
    2.น.ส.พรวิดา    โสทน        ม.6
      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    นารีวิทยา    
               น.ส.น้อเชื่อ    จงเจริญ        ม.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวิทยา    
               น.ส.ณัฏฐณิชา    ยอแซฟ        ม.6


                    คุณพ่ออุปสังฆราชไพยง  มนิราช  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ และกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้นจึงนำภาวนาขอบคุณพระเจ้าพร้อมกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.4-6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
📌วันพุธที่ 5 กันยายน 2023 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และทีมงาน ได้รับเชิญไปให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6...
กิจกรรม
ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี(ศูนย์คำสอน) โดยการนำของ คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และทีมงานคำสอนราชบุรี จัดกิจกรรม "กล้าคุณธรรม" (อบรมคุณธรรมจริยธรรม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566/2023 (รอบที่ 2)
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566/2023 (รอบที่ 2)หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม...

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย

Youcat-คำสอนเยาวชน

Youcat 379 พระบัญญัติประการห้า ห้ามการทำร้ายชีวิตมนุษย์ในลักษณะใดบ้าง ?
📍 พระบัญญัติประการห้า ห้ามการทำร้ายชีวิตมนุษย์ในลักษณะใดบ้าง ? 💜 การฆ่าคนและการกระทำที่เป็นการสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าคนเป็นสิ่งต้องห้าม 💜 การฆ่าพลเรือนที่ปราศจากอาวุธในสงคราม เป็นสิ่งที่ต้องห้าม 💜...
Youcat 524
📍"โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น" หมายความว่าอะไร ?#YOUCAT 524 บอกเราว่า...💟 การให้อภัยด้วยเมตตาที่เราแสดงต่อผู้อื่นและความเมตตาซึ่งเราแสวงหาเพื่อตัวเองนั้นแยกออกจากกันไม่ได้หากเราเองไม่เมตตากรุณาและไม่ให้อภัยแก่กันและกันพระเมตตาของพระเจ้าก็จะไม่มาสู่ใจของเราเช่นกัน(CCC 2838-2845,2862) 💟คนจำนวนมากต่อสู้กับการไม่ยอมให้อภัยตลอดทั้งชีวิต​ คนที่ปิดกั้นตนเองไม่ยอมคืนดีนั้นจะหลุดพ้นได้ ก็ด้วยการมองไปที่พระเจ้าเท่านั้น...
Youcat 469 การภาวนาคืออะไร
📍 การภาวนาคืออะไร#YOUCAT 469 บอกเราว่า...💟 การภาวนาคือการหันหัวใจของเราเข้าหาพระเจ้า ผู้ที่สวดภาวนาเข้าสู่ชีวิตสัมพันธภาพกับพระเจ้า (CCC2558-2565) การภาวนา​ คือ ประตูใหญ่ที่นำไปสู่ความเชื่อ...

พระวาจานำชีวิต

โอกาส
🌈พระเจ้าให้โอกาสเรา เพราะพระองค์ทรงรักและมีพระเมตตาต่อเรา🤔ขอให้เราไม่ลืมขอบพระคุณพระองค์ และใช้โอกาสที่ได้รับมาขณะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างดี💟พระองค์​ทรง​ช่วย​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ขุม​ลึก และ​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​เห็น​ความ​สว่าง​อีก​ (โยบ 33:28)💟งาน​ทุกอย่าง​ที่​ท่าน​พบ​ว่า​จะ​ต้อง​ทำ ก็​จง​ทำงาน​นั้น​เต็มกำลัง เพราะ​ใน​แดน​ผู้ตาย​ที่​ท่าน​กำลังจะ​ไป​นั้น ไม่​มี​การงาน ความ​คิด...
รู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ
บางครั้ง เราก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ไหนจะเรื่องงาน ครอบครัว หรือสิ่งที่เราคิด ตัดสินใจทำ มันถูกต้องหรือไม่ แวะมาทางนี้ พระวาจาพระเจ้ามีคำตอบให้เรา...
ความอ่อนโยน
ความอ่อนโยน หมายถึงการมีกิริยาวาจานิ่มนวล ไม่แข็งกระด้าง ใจเย็นและควบคุมตนเองได้ แม้ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ชวนให้หงุดหงิดก็ตาม ให้แบบอย่างชีวิตและวาจาของพระเยซูเจ้านำชีวิตเราเช่นกัน จงต่อสู้เพื่อความจริง ความอ่อนโยนและความยุติธรรม จงให้พระหัตถ์ขวาแสดงกิจการน่าพิศวงแก่พระองค์เถิด (สดด....

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC148 ครูคำสอนคือผู้อบรมคนหนึ่งผู้ซึ่งก่อให้เกิดการเป็นผู้ใหญ่ทางความเชื่อ
📖การรู้-ปฏิบัติ: การอบรมด้านวิชาครูและวิธีการ 😊ในมิติของการรู้-ปฏิบัติ ครูคำสอนได้รับการอบรมเพื่อเติบโตในฐานะนักการศึกษาและนักสื่อสาร “ครูคำสอนคือผู้อบรมคนหนึ่งผู้ซึ่งก่อให้เกิดการเป็นผู้ใหญ่ทางความเชื่อ...
DC146 ครูคำสอนได้รับเรียกให้เข้าใจมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและในบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่
📖พร้อมกับความซื่อสัตย์ต่อสารแห่งความเชื่อครูคำสอนได้รับเรียกให้เข้าใจมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและในบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ดังเช่นที่คริสตชนทุกคนกระทำ ครูคำสอนก็ควรเป็นให้มากยิ่งขึ้น“เจริญชีวิตในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่น ๆในยุคสมัยของตนและขอให้พวกเขาพยายามทำความเข้าใจวิธีคิดและการตัดสินของพวกเขาอย่างถ่องแท้ตามที่แสดงออกในวัฒนธรรมของพวกเขา” (GS 62)...
DC145 ในการนำเสนอสาร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจำเป็นต้องเอาใจใส่วิธีการทำ
📖ในการนำเสนอสาร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจำเป็นต้องเอาใจใส่วิธีการทำ เพื่อจะได้รับการต้อนรับและการยอมรับอย่างกระตือรือร้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสมประสาน 🥰ก. มีลักษณะกระชับและประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าในลักษณะที่องค์ประกอบต่าง...

สถิติการเยี่ยมชม

2.png3.png4.png3.png5.png9.png9.png
วันนี้1474
เมื่อวานนี้3104
สัปดาห์นี้14323
เดือนนี้97663
ทั้งหมด2343599

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

6
Online

วันศุกร์, 29 กันยายน 2566 13:53

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 181 (พ.ย.2022 - มี.ค. 2023)

สารคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 181 เดือนพฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ "ภาคปัญจบรรพ"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นารูธ 1ซามูแอล 2ซามูแอล"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "พระวรสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก"