ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  17 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 45 เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ยชว. 1:2)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.45 เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ยชว. 1:2)
พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
ทรงรักษาพระสัญญาตั้งแต่ที่ให้ไว้กับอับราฮัม
ที่จะนำไปยังแผ่นดินที่พระองค์จะมอบให้
เมื่อโมเสสได้สิ้นชีวิต พระเจ้าทรงนำหน้าผ่านทางโยชูวา
เป็นผู้นำข้ามไปสู่แผ่นดินพระสัญญา
ธรรมบัญญัติเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตซึ่งบรรจุอยู่ในหีบพันธสัญญา
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอิสราเอล
เมื่อมีหีบพันธสัญญานำหน้า แม่น้ำจอร์แดนกลายเป็นพื้นที่แห้งให้พวกเขาข้าม
เมืองเยรีโคถูกทำลาย เมื่อสมณะเดินแบกหีบไปรอบเมืองในเจ็ดวัน
ตามที่พระเจ้าทรงบัญชา
พลัง อำนาจแท้จริงจึงอยู่ในพระยาห์เวห์ พระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียว
เชื่อฟัง และปฏิบัติตามพระดำรัส
เพื่อก้าวผ่านสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาในเมืองสวรรค์

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน