ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 มกราคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 40 บทเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ฉธบ. 8:3)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.40 บทเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ฉธบ. 8:3)
การศึกษาเล่าเรียนล้วนมีการทดสอบ เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ
ชีวิต คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบทเรียนมากมาย ให้เราผ่านบททดสอบ
เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงทดสอบประชากรของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร
ตลอดเวลา 40 ปี ก่อนเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา
เพื่อทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า ดูว่าจิตใจของพวกเขาเป็นอย่างไร
จำใส่ใจปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์หรือไม่
อุปสรรคและความหิวโหย สอนพวกเขาว่า
มนุษย์มิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเท่านั้น
แต่ด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์
ประทานชีวิตที่แท้จริงแก่ชาวอิสราเอล
ดุจดั่งบิดา พระเจ้าให้บุตรของพระองค์
ผ่านบททดสอบเพื่อประโยชน์สุขของพวกเขาเอง
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกบททดสอบ
ที่หล่อหลอมสู่การเป็นบุตรของพระองค์อย่างแท้จริง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน