ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  11 พฤษภาคม 2564

02 พระเจ้าเนรมิตสรรพสิ่งอย่างไร (ปฐก. 1:3) รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน