ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  12 พฤศจิกายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 32 เพื่อเขาจะมีชีวิตอยู่กับท่านต่อไปได้ (ลนต.
25:35)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน