ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  12 พฤศจิกายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 31 "ปีศักดิ์สิทธิ์" (ลนต. 25:8-9)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน