ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  12 พฤศจิกายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต ตอนที่ 29
"สมณะ" มีที่มาที่ไปอย่างไร (ลนต. 8:2-3)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน