ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  05 ตุลาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 27 ลูกโคทองคำ (อพย.
32:19)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.27 ลูกโคทองคำ (อพย.
32:19) ข่าวดีสู่ชีวิตในวันนี้ ลูกโคทองคำ เมื่อชาวอิสราเอลพบว่าโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเป็นเวลานานแล้ว จึงรบเร้าอาโรนให้สร้างรูปเคารพขึ้นรูปหนึ่ง พวกเขาจึงได้นำทองของพวกเขานำไปหลอมในเบ้า และสร้างขึ้นเป็นลูกโค พวกเขาได้กล่าวนมัสการและสรรเสริญลูกโคนั้น เป็นพระเจ้าที่นำพวกเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ เมื่อโมเสสได้ลงมาจากภูเขา โมเสสได้เห็นว่าพวกเขาได้ทำผิดอย่างมหันต์ จึงโมโหและได้ทุ่มบัญญัติ 10 ประการทิ้งจนเสียหาย โมเสสได้อ้อนวอนพระเป็นเจ้าแทนประชากร มิให้ทำร้ายพวกเขาที่พระองค์ได้ทรงนำออกมาจากประเทศอียิปต์ พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ โมเสสถามว่า “ใครอยู่ฝ่ายพระยาห์เวห์ก็จงก้าวออกมา” บรรดาเลวีทั้งหมดได้กล่าวตอบรับโมเสส เมื่อผิดหลงให้เราเป็นทุกข์เสียใจและกลับมาหาพระยาห์เวห์ และติดตามพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์จนถึงที่สุด

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน