ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  11 พฤษภาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต ตอนที่ 08 พระเจ้าทรงทดสอบจิตใจของมนุษย์อย่างไร? (ปฐมกาล 2:16-17) โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน