ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ซีมอน อัครสาวกซีมอน
        
ซีมอนเป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสององค์ พระวรสารของนักบุญมัทธิวและนักบุญมาระโกเติมชื่อสร้อยให้ว่า “ชาวคานา” (มธ 10.4 มก 3.18) ส่วนพระวรสารของนักบุญลูกาและหนังสือกิจการอัครสาวกเติมชื่อสร้อยให้ว่า “ชาตินิยม” (ลก 6.15  กจ 1.13) ทั้งนี้เพื่อมิให้ปะปนกับซีมอนและเปโตร

     จากชื่อสร้อยนี้เองทำให้สามารถทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน คือ เป็นชาวเมืองคานาเหมือนอัครสาวกบางองค์ และเป็นคนมีใจร้อนรนตามแบบฉบับของชาวยิวที่ค่อนข้างจะชาตินิยมอยู่มากนอกจากนั้นก็ไม่มีกล่าวอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรถึงท่านอีกเลย ต้องอาศัยตำนานเล่าขานกันสืบ ๆ มาเป็นสำคัญ

       เชื่อกันว่าท่านได้ไปประกาศพระศาสนาในแถบเปอร์เซียจนถึงประเทศอียิปต์ และถูกฆ่าตายโดยพวกศัตรูจับท่านเลื่อยขาดเป็นสองท่อน รูปของท่านจึงมักจะมีเลื่อยถือติดมืออยู่ด้วยเสมอ

เนื้อหาและบทเรียน